Hlavní obsah

tázací

Přídavné jméno

  • ling. interrogativeling. tázací způsob/větainterrogative mood/sentence

Vyskytuje se v

dovětek: ling. tázací dovětkyquestion tags

věta: ling. oznamovací/tázací/rozkazovací/zvolací větadeclarative/interrogative/imperative/exclamatory sentence

zájmeno: ling. osobní/přivlastňovací/tázací/ukazovací/vztažné zájmenopersonal/possessive/interrogative/demonstrative/relative pronoun

interrogative: interrogative pronoun/adverbzájmeno/příslovce tázací