Hlavní obsah

adhesión

Vyskytuje se v

adheze: adhesión del agua al vidrioadheze vody ke sklu