Hlavní obsah

язы́к

Podstatné jméno, rod mužský-а́; -и́, -о́в

  1. jazyk český ap.
  2. řeč, mluva, systém dorozumíváníже́стовый язы́кznakový jazyk
  3. jazyk publicistický ap.
  4. řeč schopnost mluvit

Vyskytuje se v

литерату́рный: литерату́рный язы́кspisovný jazyk

найти́: найти́ о́бщий язы́кnajít společnou řeč

оси́на: (перевести́) на язы́к родны́х оси́н что(přeložit) do srozumitelné řeči, říci po lopatě

отсо́хнуть: отсо́хни (мой) язы́кať se propadnu

рабо́чий: рабо́чий язы́кoficiální/jednací jazyk konference ap.

развяза́ться: развяза́лся язы́к у когоrozvázal se komu jazyk, rozpovídal se, rozhovořil se kdo

распусти́ть: распусти́ть язы́кpustit si pusu na špacír

ру́сский: Ру́сским языко́м говорю́ кому.Říkám komu to snad jasně., Mluvím snad česky!

семья́: семья́ языко́вrodina/skupina jazyků, příbuzné jazyky

трепа́ть: трепа́ть языко́мžvanit nesmysly, mlít pantem

фи́нно-уго́рский: фи́нно-уго́рские языки́ugrofinské jazyky

чеса́ть: чеса́ть язы́кmlít pantem

чеса́ться: язы́к че́шется у когоsvrbí jazyk koho

армя́нский: армя́нский язы́кarménština

балти́йский: балти́йские языки́baltské jazyky

перси́дский: перси́дский язы́кperština

по́льский: по́льский язы́кpolština

проглоти́ть: Ты язы́к проглоти́л?Ztratil jsi řeč?

родно́й: родно́й язы́кmateřský jazyk, mateřština

румы́нский: румы́нский язы́кrumunština

щёлкать: щёлкать языко́мmlaskat

язы́к: злы́е языки́zlé jazyky

испа́нский: испа́нский язы́кšpanělština

италья́нский: италья́нский язы́кitalština

ку́рсы: ку́рсы ру́сского языка́kurz ruského jazyka

лати́нский: лати́нский язы́кlatina

латы́шский: латы́шский язы́кlotyština

лито́вский: лито́вский язы́кlitevština

на: кни́га на англи́йском языке́kniha v angličtině

норве́жский: норве́жский язы́кnorština

обуча́ться: обуча́ться языка́мučit se jazyky

о́стрый: о́стрый язы́кnabroušený jazyk

самоучи́тель: самоучи́тель англи́йского языка́angličtina pro samouky

фи́нский: фи́нский язы́кfinština

францу́зский: францу́зский язы́кfrancouzština

хорва́тский: хорва́тский язы́кchorvatština

че́шский: че́шский язы́кčeština

шве́дский: шве́дский язы́кšvédština

эсто́нский: эсто́нский язы́кestonština

бри́тва: язы́к как бри́тваjazyk jako břitva

враг: Язы́к мой враг мой.Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

крути́ться: У меня́ кру́тится э́то на языке́.Mám to na jazyku.

придержа́ть: Придержи́ язы́к!Drž jazyk za zuby!, Dej si pozor na jazyk!

слизну́ть: Исче́з, то́чно как коро́ва языко́м слизну́ла.Zmizel, jako by se do země propadl.

čeština: литерату́рный/разгово́рный че́шский язы́кspisovná/hovorová čeština

jazyk: родно́й/иностра́нный язы́кmateřský/cizí jazyk

jazykový: шко́ла (иностра́нных) языко́вjazyková škola

mateřský: родно́й язы́кmateřský jazyk

mluvčí: носи́тель языка́rodilý mluvčí

mrtvý: мёртвые языки́mrtvé jazyky

pasivní: пасси́вное зна́ние языка́pasivní znalost jazyka

rodilý: носи́тель языка́rodilý mluvčí

ruský: ру́сский язы́кruský jazyk

řeč: иностра́нный/родно́й язы́кcizí/mateřská řeč

slovanština: церковнославя́нский язы́кcírkevní slovanština

srdce: язы́к ко́локолаsrdce zvonu

stránka: звукова́я сторона́ языка́ling. zvuková stránka jazyka

znakový: же́стовый язы́кznakový jazyk

živý: живо́й язы́кživý jazyk

anglický: англи́йский язы́кanglický jazyk

angličtina: самоучи́тель англи́йского языка́angličtina pro samouky

arabský: ара́бский язы́кarabský jazyk

cizí: учи́ть иностра́нный язы́кučit se cizí jazyk

dobře: Хорошо́ зна́ет ру́сский язы́к.Umí dobře rusky.

dokonale: Он в соверше́нстве владе́ет италья́нским языко́м.Dokonale ovládá italštinu.

dorozumět se: договори́ться на англи́йском языке́dorozumět se anglicky

dorozumívací: язы́к обще́нияdorozumívací jazyk

francouzština: уро́к францу́зского (языка́)hodina francouzštiny

kurz: курс ру́сского языка́kurz ruštiny

lektor: ле́ктор по англи́йскому языку́lektor angličtiny

mluvit: обща́ться на литерату́рном языке́mluvit spisovně

nadání: У него́ спосо́бности к языка́м.Má nadání na jazyky.

ovládat: неду́рно владе́ть языко́мobstojně ovládat jazyk

potažený: обло́женный язы́кmed. potažený jazyk

překlad: перево́д на францу́зский язы́кpřeklad do francouzštiny

přetlumočit: перевести́ докла́д на англи́йский язы́кpřetlumočit přednášku do angličtiny

převalovat: перека́тывать вино́ под языко́мpřevalovat víno na jazyku

příbuzný: ро́дственные языки́příbuzné jazyky

rodný: родно́й язы́кrodný jazyk

rozšířený: углублённое изуче́ние иностра́нных языко́вrozšířená výuka cizích jazyků

řečtina: древнегре́ческий язы́кklasická řečtina

samouk: самоучи́тель англи́йского языка́angličtina pro samouky

slovanský: славя́нские языки́slovanské jazyky

sněhový: сне́жные языки́/зано́сыsněhové jazyky/závěje

spálit: обже́чь язы́к горя́чим ко́феspálit si jazyk horkou kávou

живо́й: живо́й язы́кživý jazyk používaný, existující

světový: мирово́й язы́кsvětový jazyk

škola: шко́ла иностра́нных языко́в, языково́й центрjazyková škola

talent: У него́ тала́нт к языка́м.Má talent na jazyky.

učit se: учи́ть ру́сский (язы́к)učit se rusky

úřední: официа́льный язы́к (госуда́рства)úřední jazyk (státu)

uzdička: узде́чка языка́uzdička jazyka

vypláznout: вы́сунуть/показа́ть язы́кvypláznout jazyk

výuka: обуче́ние иностра́нным языка́мvýuka cizích jazyků

znalost: зна́ние языко́вjazykové znalosti

znát: владе́ть иностра́нными языка́миznát cizí jazyky

co: Что на уме́, то и на языке́.Co na srdci, to na jazyku.

držet: держа́ть язы́к за зуба́миdržet jazyk za zuby

huba: держа́ть язы́к за зуба́миdržet hubu