Hlavní obsah

э́тот

Vyskytuje se v

жесть: Э́то жесть!To je drsný!

изю́м: Э́то не фунт изю́му.To není jen tak., To není to žádná maličkost.

моде́ль: э́то не моде́льto se nedělá

непостижи́мый: Э́то уму́ непостижи́мо.Nad tím zůstává rozum stát.

о́пера: Э́то из друго́й/не из той о́перы.To je z jiného soudku/mimo mísu

род: в э́том ро́деasi tak, podobně

сам: э́то само́ собо́й разуме́етсяto se rozumí samo sebou, to je samozřejmé

слы́ханный: где э́то слы́хано?kdo to kdy slyšel?

э́тот: не до э́тогоpředtím/dosud ne, do té doby ne

ве́рно: Э́то ве́рно.To souhlasí.

забы́ть: Забу́дь и ду́мать об э́том.Nesmíš na to ani (po)myslet.

ночь: э́той но́чьюdnes v noci

разобра́ть: В э́том де́ле сам чёрт ничего́ не разберёт.V tomhle se ani čert nevyzná.

брать: Э́то берёт за се́рдце.To chytá za srdce.

ва́жно: Э́то о́чень ва́жно.Je to velmi důležité.

вот: Вот э́то да!No to je gól!

вполне́: Э́то вполне́ доста́точно.To bohatě stačí.

ги́блый: Э́то ги́блое де́ло.Je to ztraceno.

говори́ть: Э́то мне ничего́ не говори́т.To mi nic neříká.

го́рько: Э́то го́рько.To je smutné.

зако́нчиться: Э́то пло́хо зако́нчится.To špatně skončí.

значе́ние: Э́то не име́ет значе́ния.Nemá to cenu., To nemá význam.

интере́сно: Э́то о́чень интере́сно.To je velmi zajímavé.

каса́ться: Э́то тебя́ не каса́ется.To se tě netýká.

кра́йне: Э́то кра́йне ва́жно.Je to mimořádně důležité.

лес: Э́та нау́ка для него́ тёмный лес.Tato věda je pro něj španělská vesnice.

надое́сть: Мне э́то уже́ надое́ло.Už mě to nebaví.

называ́ться: Как э́то называ́ется?Jak se to jmenuje?, Jak se tomu říká?

не: Э́то не игру́шка.To není hračka.

о́сенью: э́той о́сеньюletos na podzim

от: Э́то исхо́дит от нас.To vychází z nás.

пизде́ц: Э́то по́лный пизде́ц.Je to v hajzlu.

плёвый: Э́то плёвое де́ло.To je maličkost., To nestojí za řeč.

подойти́: Э́то пальто́ мне подойдёт.Ten kabát mi padne.

подразумева́ться: Под э́тим подразумева́ется...Tím se rozumí/myslí...

подходи́ть: Э́то не подхо́дит.To (mi) nevyhovuje.

понима́ние: Э́то вы́ше моего́ понима́ния.To je nad mé chápání.

по́фиг: Мне (э́то) по́фиг.Kašlu na to., Dlabu na to., Je mi to ukradený.

похо́жий: Э́то на тебя́ похо́же!To je ti podobné!

пустя́к: Э́то пустяки́.To nic není.

разбо́й: Э́то су́щий разбо́й!To je pěkná zlodějina!

расхо́довать: Э́та маши́на сли́шком мно́го расхо́дует.To auto strašně žere.

са́мый: В э́том са́мом ме́сте.Na tom samém místě.

сверх: Э́то сверх мои́х сил.To je nad mé síly.

свы́ше: Э́то свы́ше мои́х сил.To je nad mé síly.

ско́лько: Ско́лько (э́то) сто́ит?Kolik (to) stojí?

сти́льно: Э́то (о́чень) сти́льно!Je to in!, To je stylové!

сто́ить: Ско́лько э́то сто́ит?Kolik to stojí?

то́лько: Э́то то́лько нача́ло.To je teprve začátek.

хвата́ть: Э́того ещё не хвата́ло!To by tak ještě scházelo!

чей: Чья э́та кни́га?Čí je ta kniha?

амплуа́: Э́то не моё амплуа́.To není moje parketa.

бу́йвол: Ну и бу́йвол э́тот мужи́к!Je to chlap jako hora.

ви́лы: Э́то ещё ви́лами на воде́ пи́сано.To je (ještě) ve hvězdách.

вред: Э́то принесёт бо́льше вреда́, чем по́льзы.To přinese víc škody než užitku.

гриб: Э́то деше́вле грибо́в.Stojí to pár šupů. velmi levné

де́ло: Како́е мне до э́того де́ло?Co je mi do toho?

деся́тый: Э́то де́ло деся́тое.To je druhořadé.

добро́: Не к добру́ э́то.Z toho nekouká nic dobrého.

душа́: Мне э́то не по душе́.To se mi nelíbí., To mi není po chuti.

крути́ться: У меня́ кру́тится э́то на языке́.Mám to na jazyku.

наплева́ть: Мне на э́то наплева́ть!Na to se můžu vykašlat!

оби́дно: Мне оби́дно от э́того.To mě uráží.

отли́чно: Э́то отли́чно изве́стно ка́ждому.To každý velmi dobře ví.

поле́зно: Э́то тебе́ поле́зно.To ti prospěje.

сво́йство: Э́то де́ло делика́тного сво́йства.Jde o velmi delikátní záležitost.

се́мечко: Э́то всё се́мечки по сравне́нию с тем, что меня́ ждёт.To ještě není nic ve srovnání s tím, co mě ještě čeká.

сли́шком: Э́то уже́ сли́шком.To už je moc.

спех: Э́то не к спе́ху.To nespěchá., To počká., To má čas., Na to je dost času.

тепло́: Мне от э́того сейча́с ни тепло́ ни хо́лодно.Je mi to teď úplně jedno.

удо́бно: Удо́бно ли э́то сказа́ть?Je vůbec vhodné to říct?, Hodí se to říct?

часть: Э́то не по мое́й ча́сти.V tom se nevyznám.

чересчу́р: Э́то уже́ чересчу́р!To už je moc!

co: во что бы то ни ста́ло, ско́лько бы э́то ни сто́илоstůj co stůj

nad, nade: Э́то ясне́е всего́.Je to nad slunce jasnější.

nechat: Э́то моя́ забо́та.To nechte na mě.

ohled: в э́том отноше́нииv tomto ohledu

ohraný: Э́то ста́рая пе́сня.To je ohraná písnička.

účel: для э́той це́лиk tomu účelu

vadit: Ничего́ стра́шного! Э́то не ва́жно!, Э́то пустяки́!, Э́то не беда́!To nevadí!

všechen, všechna, všechno: Э́то всё равно́.To je všechno jedno.

žádný: Э́то не чу́до.Není to žádný zázrak.

bavit: Мне э́то уже́ надое́ло.Už mě to nebaví.

bezpečný: Э́то безопа́сно?Je to bezpečné?

bezva: Э́то великоле́пно/чуде́сно!To je bezva!

bomba: Кру́то!, Э́то жесть!To je bomba!

být: Э́то недалеко́.Není to daleko.

cena: Э́то не име́ет значе́ния., Не сто́ит.Nemá to cenu.

cizí: Э́то мне чу́ждо.To je mi cizí.

čekat: Я э́того не ожида́л.Nečekal jsem to.

čím dál víc: Мне э́то нра́вится всё бо́льше.Líbí se mi to čím dál víc.

dál: Я (уже́) бо́льше не могу́ э́того терпе́ть.Už to dál nemohu vydržet.

да: Вот это да́!Výborně!, Paráda!, Tak to má být!

daleko: Э́то намно́го лу́чше.Je to daleko lepší.

dát se: Э́того сто́ило ожида́ть.To se dalo čekat.

dávat: Э́то не име́ет никако́го смы́сла.To nedává smysl.

dělat: Не пережива́й., Не принима́й бли́зко к се́рдцу., Не обраща́й на э́то внима́ния.Nic si z toho nedělej.

dívat se: Я ви́деть э́того не могу́.Nemohu se na to už dívat.

dohad: Э́то лишь дога́дки.Jsou to jenom dohady.

dokázat: Ты никогда́ не суме́ешь э́то сде́лать., С э́тим ты никогда́ не спра́вишься.To nikdy nedokážeš.

dokazovat: Э́то ничего́ не дока́зывает.To nic nedokazuje.

domněnka: Всё э́то одни́ предположе́ния.To všechno jsou pouhé domněnky.

dopadnout: Чем э́то ко́нчилось?Jak to dopadlo?

doslovně: Не понима́йте э́то буква́льно.Neberte to doslovně.

dost: Запа́рило!, С меня́ хва́тит!, Мне (э́то) уже́ надое́ло!Už toho mám dost!

dovolit si: Вы мо́жете себе́ э́то позво́лить (купи́ть)?Můžete si to dovolit (koupit)?

drobnost: Э́то всё ме́лочи.To jsou drobnosti.

důležitý: Э́то не ва́жно.To není důležité.

důstojnost: Э́то ни́же моего́ досто́инства.Je to pod mou důstojnost.

fakt: Э́то факт.To je fakt.

fér: Э́то не че́стно!To není fér!

fuk: Э́то всё равно́.To máš fuk.

gusto: Э́то по моему́ вку́су.Je to podle mého gusta.

hezký: Э́то о́чень ми́ло с ва́шей стороны́.To je od vás hezké.

hnusit se: Мне э́то отврати́тельно.To se mi hnusí.

hodit se: Э́то никуда́ не годи́тся., Э́то ни к чему́.To se k ničemu nehodí.

hořet: Э́то не гори́т/не к спе́ху.přen. To nehoří. nespěchá

hračka: Э́то о́чень про́сто/пустя́к., Э́то про́сто как два па́льца об асфа́льт.To je hračka.

hrozný: У́жас!, Э́то ужа́сно!To je hrozné!

chápání: Э́то сверх моего́ понима́ния.Je to nad mé chápání.

chvátat: Э́то не к спе́ху.přen. To nechvátá.

idiot: Да что э́то за идио́т!Co to je za idiota!

: В э́том я не винова́т.Za to já nemohu.

jedno: Мне всё равно́., hovor. Мне э́то по плечу́.Je mi to jedno.

jehož, jejíž, jejichž: Э́то челове́к, чьё мне́ние я уважа́ю.To je člověk, jehož mínění si vážím.

jet: Э́тот авто́бус идёт до/в ... ?Jede tenhle autobus k/do ...?