Hlavní obsah

движе́ние

Vyskytuje se v

безопа́сность: безопа́сность (доро́жного) движе́нияbezpečnost (silničního) provozu

двусторо́нний: двусторо́ннее движе́ниеobousměrný provoz

забасто́вочный: забасто́вочное движе́ниеstávkové hnutí

рабо́чий: рабо́чее движе́ниеdělnické hnutí

ско́рость: ограниче́ние ско́рости движе́нияomezená rychlost

dopravní: пра́вила доро́жного движе́ния, ПДДdopravní předpisy

hnutí: полити́ческое/реформи́стское движе́ниеpolitické/reformní hnutí

letový: управле́ние возду́шным движе́ниемřízení letového provozu

objezd: кругово́е движе́ниеdopr. kruhový objezd

odpor: движе́ние сопротивле́нияhnutí odporu

pohyb: движе́ние ценpohyb cen

pohybový: о́рганы движе́ния, дви́гательный аппара́тanat. pohybové ústrojí

pravidlo: пра́вила доро́жного движе́ния, ПДДpravidla silničního provozu

provoz: ввести́ в эксплуата́цию что, ввести́ в де́йствие, привести́ в движе́ние чтоuvést do provozu co

pruh: полоса́ движе́нияdopr. jízdní pruh

přikázaný: обяза́тельное направле́ние движе́нияdopr. přikázaný směr jízdy

ruch: турби́знес, тури́зм, туристи́ческое движе́ниеcestovní ruch

řád: расписа́ние (движе́ния) авто́бусов/поездо́вdopr. jízdní řád autobusů/vlaků

řízení: регули́рование у́личного движе́нияřízení silničního provozu

translační: поступа́тельное движе́ниеtranslační pohyb

účastník: уча́стник доро́жного движе́нияúčastník silničního provozu

volnost: свобо́да движе́нияvolnost pohybu

zrychlený: равноме́рно уско́ренное движе́ниеfyz. rovnoměrně zrychlený pohyb

dát se: прийти́ в движе́ниеdát se do pohybu

dělnický: рабо́чее движе́ниеdělnické hnutí

dodržovat: соблюда́ть пра́вила доро́жного движе́нияdodržovat pravidla silničního provozu

doprava: регули́ровать движе́ниеřídit dopravu

hustý: интенси́вное движе́ниеhustý provoz

jednosměrný: односторо́ннее движе́ние (тра́нспорта)jednosměrný provoz

kmitavý: колеба́тельное движе́ние, вибра́цияkmitavý pohyb

koordinace: согласо́ванность движе́нийkoordinace pohybů

krouživý: кругово́е движе́ниеkrouživý pohyb

ležet: лежа́ть без движе́нияležet nehnutě

mechanický: механи́ческое движе́ниеmechanický pohyb

obousměrný: двусторо́ннее движе́ниеobousměrný provoz

odbojový: движе́ние сопротивле́нияodbojové hnutí

otáčivý: враща́тельное движе́ниеfyz. otáčivý pohyb

pohnutí: лежа́ть без движе́ния/неподви́жноležet bez pohnutí

předpis: ПДД, пра́вила доро́жного движе́нияdopravní předpisy

přerušení: ограниче́ние движе́ния на доро́геpřerušení dopravy na silnici

přestupek: наруше́ние пра́вил доро́жного движе́нияdopr. dopravní přestupek

rychlost: ограниче́ние ско́рости движе́нияomezená rychlost

spirálovitý: спира́льное движе́ниеspirálovitý pohyb

svoboda: свобо́да движе́нийsvoboda pohybu

vratný: возвра́тное движе́ниеfyz. vratný pohyb

vzduch: движе́ние во́здуха, возду́шное тече́ниеproudění vzduchu

движе́ние: пра́вила доро́жного движе́нияpravidla silničního provozu