Hlavní obsah

сло́вом

Vyskytuje se v

да́льний: без да́льних слов/разговоровbez zbytečných slov/poznámek, bez dalších řečí

зако́н: сло́во чьё зако́н для когоčí přání je komu rozkazem

замо́лвить: замо́лвить сло́во у кого или пе́ред кем за кого́ (что)přimluvit se u koho za koho, ztratit slovo za koho

ино́й: ины́ми слова́миjinými slovy, jinak řečeno

крыла́тый: крыла́тые слова́aforismy, bonmoty

лови́ть: лови́ть кого на сло́веchytat koho za slovo

поря́док: поря́док словslovosled

связа́ть: двух слов связа́ть не мо́жет ктоneumí se kloudně vyjádřit kdo

сло́во: в двух слова́хdvěma slovy, krátce

служе́бный: служе́бные сло́ваneplnovýznamová/pomocná slova spojky, částice ap.

смысл: в по́лном смы́сле сло́ваv pravém smyslu slova

хозя́ин: хозя́ин своего́ сло́ваčlověk držící slovo

че́стный: че́стное сло́воčestné slovo, na mou duši

глота́ть: глота́ть слова́polykat slova rychle, nezřetelně vyslovovat

худо́жник: худо́жник сло́ваmistr slova

вво́дный: вво́дное сло́воvsuvka, modální slovo

вступи́тельный: вступи́тельное сло́воúvodní slovo

держа́ть: держа́ть сло́воdržet slovo

нецензу́рный: нецензу́рные слова́sprostá slova

оправда́ться: Мои́ слова́ оправда́лись.Došlo na má slova.

броса́ться: броса́ться слова́миmluvit do větru

воробе́й: Сло́во не воробе́й, вы́летит не пойма́ешь.Vyslovené slovo ani párem volů zpátky nedostaneš.

два: в дву́х слова́хdvěma slovy, stručně

зо́лото: Сло́во серебро́, молча́ние зо́лото.Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

кле́щи: сло́ва клеща́ми не вы́тянешь из когоnevytáhneš to ani párem volů z koho

ста́ться: От сло́ва не ста́нется.Pro jedno slovo neubude., Slovem neublížíš.

чужо́й: с чужи́х слов говори́тьznát z doslechu, mít zprávu z druhé ruky

cizí: заи́мствованное сло́воslovo cizího původu

dodržet: сдержа́ть сло́воdodržet slovo

hříčka: игра́ слов, каламбу́рslovní hříčka

chytat: лови́ть на сло́веchytat za slovo

jinak: други́ми слова́ми, ина́че говоря́jinak řečeno

jistý: в изве́стном смы́сле сло́ваv jistém slova smyslu

na: ве́рить на сло́воvěřit na slovo

od, ode: сло́во в сло́воslovo od slova

oslavný: похва́льное сло́во, панеги́рикoslavná řeč

parazitní: парази́тные слова́ling. parazitní slova

podřazený: подчинённое сло́воling. podřazené slovo

přejatý: заи́мствованное сло́воling. přejaté slovo

původ: заи́мствованное сло́воling. slovo cizího původu

silný: си́льные слова́silná slova

slovo: односло́жное сло́воjednoslabičné slovo

svoboda: свобо́да сло́ва/печа́тиsvoboda slova/tisku

viset: смотре́ть кому в рот кому, лови́ть ка́ждое чьё сло́воviset komu na rtech

význam: прямо́е значе́ние сло́ваling. základní význam slova

zbytečný: набо́р словzbytečné řeči

dojemný: жа́лкие слова́dojemná slova

doslech: знать то́лько по наслы́шке, с чужи́х слов говори́тьznát (jen) z doslechu

doslovný: в буква́льном смы́сле сло́ваv doslovném slova smyslu

dostát: сдержа́ть сло́воdostát slovu

držet: держа́ть сло́воdržet slovo

emocionální: эмоциона́льная окра́ска сло́ваemocionální zabarvení slova

frekventovaný: ча́сто употребля́емое сло́воfrekventované slovo

hlásit se: проси́ть сло́ваhlásit se o slovo

jiný: други́ми слова́миjinými slovy

krk: Слова́ застря́ли в го́рле.Slova uvízla v krku.

mít: име́ть гла́вное сло́во/де́ньгиmít hlavní slovo/peníze

módní: мо́дное сло́воmódní slovo

nedodržet: отступи́ться от своего́ сло́ваnedodržet slovo

páčit: вытя́гивать из кого ка́ждое сло́воpáčit z koho každé slovo

pamatovat (si): По́мни мои́ слова́!Pamatuj na má slova!

pochytit: нахвата́ть слов, улови́ть слова́pochytit slova

polykat: глота́ть слова́polykat slova

posunutý: перенесённое значе́ние сло́ваling. posunutý význam slova

povědět: пересказа́ть, рассказа́ть свои́ми слова́миpovědět svými slovy

povzbuzující: ободря́ющие слова́povzbuzující slova

požádat: попроси́ть сло́ваpožádat o slovo

pravý: в по́лном смы́сле сло́ваv pravém smyslu slova

prohodit: переки́нуться сло́вомprohodit pár slov

přejmout: заи́мствовать сло́воpřejmout slovo

přenesený: перено́сное значе́ние (сло́ва)přenesený význam (slova)

převzít: заи́мствовать сло́воpřevzít slovo

přihlásit se: попроси́ть сло́ваpřihlásit se o slovo

reprodukovat: воспроизвести́/воспроизводи́ть слова́reprodukovat slova

rozhodující: име́ть реша́ющее сло́во/влия́ниеmít rozhodující slovo/vliv

rozumět: не понима́ть ни сло́ваnerozumět ani slovo

říct: ни слова́ не вы́молвитьneříct ani slovo

slovíčko: Мо́жно вас на па́ру слов?Na slovíčko, prosím.

ве́тер: броса́ть слова́ на ве́терplácat nesmysly, mluvit do větru

smysl: в по́лном/хоро́шем/у́зком смы́сле сло́ваv pravém/dobrém/užším smyslu slova

utnout: Его́ на пе́рвом сло́ве оборва́ли.Utnuli ho po prvním slovu.

uvěřit: пове́рить кому на сло́воuvěřit komu každé slovo

úvod: не́сколько вступи́тельных словněkolik slov úvodem

uvozovka: сло́во в кавы́чкахslovo v uvozovkách

věřit: ве́рить на сло́воvěřit každé slovo

vyjádřit: вы́разить что на слова́х, переда́ть что слова́миvyjádřit co slovy

vypravit: Он не вы́давил из себя́ ни сло́ва.Nevypravil ze sebe ani slovo.

vystihnout: Э́то нельзя́ вы́разить слова́ми.To nelze vystihnout slovy.

zapřít: отре́чься от свои́х словzapřít svá slova

čestný: дать че́стное сло́воdát čestné slovo

do: броса́ть слова́ на ве́терmluvit do větru