Hlavní obsah

си́лой

Vyskytuje se v

вооружённый: вооружённые си́лыozbrojené síly

вы́биться: вы́биться из силvyčerpat se, uštvat se

забра́ть: забра́ть си́луzískat moc/sílu

производи́тельный: производи́тельные си́лыvýrobní síly

рабо́чий: рабо́чая си́лаpracovní síla, zaměstnanec

электродви́жущий: электродви́жущая си́лаelektrodynamická síla

войти́: войти́ в си́луvstoupit v platnost

во́ля: си́ла во́лиsíla vůle

из: изо всех силze všech sil

излуче́ние: си́ла излуче́нияzářivost

подсо́бный: подсо́бная си́лаpomocná síla

приложи́ть: приложи́ть все си́лыvynaložit všechny síly

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

си́ла: центробе́жная си́лаodstředivá síla

си́ла: си́ла то́каintenzita proudu

си́ла: си́лы приро́дыpřírodní energie

вступле́ние: вступле́ние в си́луnabytí platnosti

сберега́ть: сберега́ть си́лыšetřit síly

сверх: Э́то сверх мои́х сил.To je nad mé síly.

свы́ше: Э́то свы́ше мои́х сил.To je nad mé síly.

си́ла: Зако́н вступи́л в си́лу.Zákon vstoupil v platnost.

тя́жесть: си́ла тя́жестиgravitační síla

утра́чивать: утра́чивать си́луpozbývat platnost o zákonu, smlouvě ap.

dostředivý: fyz. dostředivá sílaцентростреми́тельная си́ла

gravitační: gravitační sílaгравитацио́нная си́ла

hybný: hybná sílaдви́жущая си́ла

moc: branná mocвооружённые си́лы

nadpřirozený: nadpřirozená sílaнезе́мная си́ла

napínací: fyz. napínací sílaси́ла натяже́ния

odstředivý: fyz. odstředivá sílaцентробе́жная си́ла

ozbrojený: ozbrojené sílyвооружённые си́лы

platnost: pozbýt platnostiлиши́ться си́лы, потеря́ть си́лу

pozbýt: pozbýt způsobilost/platnostiутра́тить дееспосо́бность/си́лу

rozložení: rozložení silраскла́д сил

síla: odstředivá sílaцентробе́жная си́ла

síla: nadpřirozená sílaсверхъесте́ственная си́ла

síla: voj. ozbrojené sílyвооружённые си́лы

síla: voj. vzdušné sílyвое́нно-возду́шные си́лы

síla: síla větruси́ла ве́тра

tažný: fyz. tažná sílaси́ла тя́ги, тя́говое уси́лие

v, ve: vstoupit v platnostвойти́ в си́лу

vůle: síla vůleси́ла во́ли

vyšší: práv. vyšší moc vis majorнепреодоли́мая си́ла, форс-мажо́р

začátek: práv. začátek platnosti smlouvyвведе́ние в си́лу догово́ра

zpětný: se zpětnou platnostíс обра́тной си́лой

zvyk: síla zvykuси́ла привы́чки

aerodynamický: aerodynamická sílaаэродинами́ческая си́ла

být: být v platnostiиме́ть си́лу

co: Dělám, co mohu.Я де́лаю, что в мои́х си́лах.

dělat: Dělá vše pro to, aby...Он стара́ется изо все́х сил...

demonstrace: demonstrace sílyдемонстра́ция си́лы

dokud: Dokud můžu, budu...Пока́ в си́лах, бу́ду...

konec: Byl u konce svých sil.Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.

kůň: motor o výkonu 200 koníдви́гатель мо́щностью 200 лошади́ных сил

mobilita: sociol. pracovní mobilitaмоби́льность рабо́чей си́лы

moc: To není v lidské moci.Э́то не в си́лах челове́ка.

moc: Udělám, co bude v mé moci.Сде́лаю всё, что бу́дет в мои́х си́лах.

nabrat: nabrat sílu/výšku/rychlostнабра́ть си́лу/высоту́/ско́рость

nabýt: nabýt platnostiвойти́/вступи́ть в си́лу/де́йствие

odliv: odliv pracovních silуте́чка рабо́чей си́лы

ponechat: ponechat v platnostiоста́вить в си́ле

přecenit: přecenit své sílyпереоцени́ть свои́ си́лы

přepínat: přepínat sílyнадрыва́ть си́лы

přestat: Zákon přestal platit.Зако́н утра́тил си́лу.

setrvačný: fyz. setrvačná sílaси́ла ине́рции

síla: fyzická/duševní sílaфизи́ческая/душе́вная си́ла

snažit se: snažit se ze všech silстара́ться изо все́х сил

společný: společnými silamiсовме́стными/о́бщими си́лами

šetřit: šetřit si zdraví/oči/sílyбере́чь здоро́вье/глаза́/си́лы

tahový: tahová sílaси́ла тя́ги

vejít: Zákon vešel v platnost.Зако́н вошёл в си́лу.

vojsko: armáda pozemních vojskа́рмия сухопу́тных сил

vyrovnaný: vyrovnané síly/šanceра́вные си́лы/ша́нсы

dno: Jsem na dně. u konce silЯ уже́ вы́бился из сил/дошёл до то́чки.

plyn: přen. na plný plynпо́лным хо́дом, в по́лную си́лу, на по́лную мо́щность

přemáhání: s přemáhánímче́рез си́лу

síla: pracovat ze všech silрабо́тать изо всех сил

sto: pracovat na sto procentрабо́тать изо всех сил

vypětí: s vypětím všech silнапряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лия