Hlavní obsah

си́лой

Vyskytuje se v

вы́биться: вы́биться из силvyčerpat se, uštvat se

забра́ть: забра́ть си́луzískat moc/sílu

производи́тельный: производи́тельные си́лыvýrobní síly

рабо́чий: рабо́чая си́лаpracovní síla, zaměstnanec

электродви́жущий: электродви́жущая си́лаelektrodynamická síla

войти́: войти́ в си́луvstoupit v platnost

во́ля: си́ла во́лиsíla vůle

из: изо всех силze všech sil

излуче́ние: си́ла излуче́нияzářivost

подсо́бный: подсо́бная си́лаpomocná síla

развёртывание: си́лы бы́строго развёртыванияsíly rychlého nasazení

си́ла: центробе́жная си́лаodstředivá síla

вступле́ние: вступле́ние в си́луnabytí platnosti

сберега́ть: сберега́ть си́лыšetřit síly

сверх: Э́то сверх мои́х сил.To je nad mé síly.

свы́ше: Э́то свы́ше мои́х сил.To je nad mé síly.

тя́жесть: си́ла тя́жестиgravitační síla

утра́чивать: утра́чивать си́луpozbývat platnost o zákonu, smlouvě ap.

dostředivý: центростреми́тельная си́лаfyz. dostředivá síla

gravitační: гравитацио́нная си́лаgravitační síla

hybný: дви́жущая си́лаhybná síla

moc: вооружённые си́лыbranná moc

nadpřirozený: незе́мная си́лаnadpřirozená síla

napínací: си́ла натяже́нияfyz. napínací síla

odstředivý: центробе́жная си́лаfyz. odstředivá síla

ozbrojený: вооружённые си́лыozbrojené síly

platnost: лиши́ться си́лы, потеря́ть си́луpozbýt platnosti

pozbýt: утра́тить дееспосо́бность/си́луpozbýt způsobilost/platnosti

síla: центробе́жная си́лаodstředivá síla

tažný: си́ла тя́ги, тя́говое уси́лиеfyz. tažná síla

v, ve: войти́ в си́луvstoupit v platnost

vůle: си́ла во́лиsíla vůle

vyšší: непреодоли́мая си́ла, форс-мажо́рpráv. vyšší moc vis major

začátek: введе́ние в си́лу догово́раpráv. začátek platnosti smlouvy

zpětný: с обра́тной си́лойse zpětnou platností

zvyk: си́ла привы́чкиsíla zvyku

aerodynamický: аэродинами́ческая си́лаaerodynamická síla

být: име́ть си́луbýt v platnosti

dělat: Он стара́ется изо все́х сил...Dělá vše pro to, aby...

demonstrace: демонстра́ция си́лыdemonstrace síly

dokud: Пока́ в си́лах, бу́ду...Dokud můžu, budu...

konec: Си́лы его́ бы́ли на исхо́де.Byl u konce svých sil.

kůň: дви́гатель мо́щностью 200 лошади́ных силmotor o výkonu 200 koní

mobilita: моби́льность рабо́чей си́лыsociol. pracovní mobilita

nabrat: набра́ть си́лу/высоту́/ско́ростьnabrat sílu/výšku/rychlost

nabýt: войти́/вступи́ть в си́лу/де́йствиеnabýt platnosti

odliv: уте́чка рабо́чей си́лыodliv pracovních sil

ponechat: оста́вить в си́леponechat v platnosti

přecenit: переоцени́ть свои́ си́лыpřecenit své síly

přepínat: надрыва́ть си́лыpřepínat síly

přestat: Зако́н утра́тил си́лу.Zákon přestal platit.

setrvačný: си́ла ине́рцииfyz. setrvačná síla

snažit se: стара́ться изо все́х силsnažit se ze všech sil

společný: совме́стными/о́бщими си́ламиspolečnými silami

šetřit: бере́чь здоро́вье/глаза́/си́лыšetřit si zdraví/oči/síly

vejít: Зако́н вошёл в си́лу.Zákon vešel v platnost.

vojsko: а́рмия сухопу́тных силarmáda pozemních vojsk

vyrovnaný: ра́вные си́лы/ша́нсыvyrovnané síly/šance

dno: Я уже́ вы́бился из сил/дошёл до то́чки.Jsem na dně. u konce sil

plyn: по́лным хо́дом, в по́лную си́лу, на по́лную мо́щность, на всю кату́шку, на всех пара́хpřen. na plný plyn

přemáhání: че́рез си́луs přemáháním

sto: рабо́тать изо всех сил/вовсю́/без остано́вкиpracovat na sto procent

vypětí: напряга́я все си́лы, прилага́я все уси́лияs vypětím všech sil

вооружённый: вооружённые си́лыozbrojené síly