Hlavní obsah

рабо́та

Vyskytuje se v

вре́мя: вре́мя рабо́тыotevírací doba

гра́фик: гра́фик рабо́тыprovozní/pracovní doba, úřední hodiny

ка́торжный: ка́торжные рабо́тыnucené práce

контро́льный: контро́льная (рабо́та)písemka

курсово́й: курсова́я (рабо́та)ročníková práce

принуди́тельный: принуди́тельные рабо́тыnucené práce

разреше́ние: разреше́ние на рабо́ту/на постро́йкуpracovní/stavební povolení

режи́м: режи́м рабо́тыotvírací doba

скользя́щий: скользя́щий гра́фик (рабо́ты)pružná pracovní doba

сокращённый: сокращённый гра́фик рабо́тыzkrácená pracovní doba

чи́стый: чи́стая рабо́таduševní práce

бра́ться: бра́ться за рабо́туdá(va)t se do práce

взя́ться: взя́ться за рабо́туdát se do práce

восстанови́ть: восстанови́ть кого на рабо́теvzít koho zpět do práce

вы́лететь: Вы́летел с рабо́ты.V práci dostal padáka.

вы́полнить: вы́полнить рабо́туudělat práci

высо́тный: высо́тные рабо́тыvýškové práce

завали́ть: завали́ть рабо́той когоzavalit koho prací

земляно́й: земляны́е рабо́тыzemní práce

на: быть на рабо́теbýt v práci

отноше́ние: отноше́ние к рабо́теvztah k práci

поступле́ние: поступле́ние на рабо́туnástup do práce

приня́ться: приня́ться за рабо́туpustit se do práce, začít pracovat

проре́ктор: проре́ктор по нау́чно-иссле́довательской рабо́теprorektor pro vědecko-výzkumnou činnost

с: уйти́ с рабо́тыodejít z práce

сде́льный: сде́льная рабо́таúkolová práce

сезо́нный: сезо́нная рабо́таsezonní práce omezená na určitou dobu

соиска́тель: соиска́тель рабо́тыuchazeč o práci

спра́вка: спра́вка с ме́ста рабо́тыpotvrzení o zaměstnání

тре́буемый: тре́буемый о́пыт рабо́тыpožadovaná praxe

уво́литься: Он уво́лился с рабо́ты.Dal výpověď.

устро́иться: устро́иться на рабо́туsehnat si práci

я́вка: я́вка на рабо́туdocházka do práce

сгора́ть: сгора́ть на рабо́теbýt pohlcen prací, vyčerpávat se při práci

bakalářský: бакала́врская рабо́таbakalářská práce

dělat: рабо́тать без разреше́ния на рабо́туdělat na černo

diplomový: дипло́мная рабо́та, hovor. дипло́мdiplomová práce

domácí: дома́шние рабо́тыdomácí práce

dostat: быть уво́лен (с рабо́ты)dostat výpověď

hodina: вре́мя рабо́тыotvírací hodiny

ilegální: подпо́льная рабо́таilegální práce

montážní: строи́тельно-монта́жные рабо́тыmontážní práce

nabídka: предложе́ние рабо́тыnabídka zaměstnání

nad, nade: рабо́ты вы́ше головы́práce nad hlavu

nucený: принуди́тельные рабо́тыnucené práce

otevírací: вре́мя рабо́тыotevírací doba

padák: вы́лететь (с рабо́ты), быть уво́леннымdostat padáka v práci ap.

pohovor: собесе́дование при приёме на рабо́туpřijímací pohovor (do práce)

posadit se: сесть за рабо́туposadit se k práci

povolení: разреше́ние на рабо́туpracovní povolení

práce: сверхуро́чная рабо́таpráce přes čas

pracovní: рабо́чее вре́мя, гра́фик рабо́тыpracovní doba

prodejní: вре́мя прода́жи, часы́ рабо́тыprodejní doba

provedení: догово́р о выполне́нии рабо́тыekon. dohoda o provedení práce

provoz: сме́нная рабо́таprovoz na směny

provozní: пра́вила рабо́ты, уста́вprovozní řád

pružný: ги́бкое рабо́чее вре́мя, скользя́щий гра́фик рабо́тыpružná pracovní doba

ruční: рукоде́лие, ручна́я рабо́таruční práce

seminární: семина́рская рабо́та, hovor. курсови́кseminární práce

stálý: постоя́нная рабо́таstálé zaměstnání

úkolový: сде́льная рабо́таúkolová práce

výškový: рабо́ты на высоте́, высо́тные рабо́тыvýškové práce

zaměstnání: сидя́чая рабо́таsedavé zaměstnání

bavit: Рабо́та меня́ уже́ не интересу́ет.Práce mě už nebaví.

bourací: подрывны́е рабо́ты, рабо́ты по сно́су (зда́ний)stav. bourací práce

bránit: препя́тствовать рабо́те когоbránit komu v práci

brigáda: рабо́та на ле́то, рабо́та ле́томletní brigáda

čas: Пора́ идти́ на рабо́ту.Je čas jít do práce.

dát se: взя́ться за рабо́туdát se do práce

demoliční: рабо́ты по сно́су зда́нийdemoliční práce

dohoda: догово́р на выполне́ние рабо́тdohoda o provedení práce

docházka: стопроце́нтная я́вка на рабо́туstoprocentní docházka do zaměstnání

dojíždět: е́здить на рабо́ту на по́ездеdojíždět do práce vlakem

dokončovací: отде́лочные рабо́тыstav. dokončovací práce

hrůza: У́жас ско́лько у меня́ рабо́ты.Mám práce až hrůza.

chodit: ходи́ть на рабо́ту/в шко́луchodit do práce/školy

klempířský: жестяны́е рабо́тыklempířské práce

kontrola: контро́ль за рабо́тойkontrola práce

místo: быть без рабо́тыbýt bez místa

mít: У него́ хоро́шая рабо́та.Má dobré místo.

na: рабо́та на одну́ неде́люpráce na týden

nabízet: предлага́ть рабо́туnabízet zaměstnání

namáhavý: напряжённая рабо́таnamáhavá práce

nastoupit: вы́йти на рабо́туnastoupit do práce

nepřítomnost: нея́вка на рабо́теnepřítomnost v práci

obhajoba: защи́та дипло́мной рабо́ты/диссерта́цииobhajoba diplomové práce/disertace

odložit: оста́вить рабо́ту на за́втраodložit práci na zítřek

omluvit: оправда́ть нея́вку на рабо́те боле́зньюnepřítomnost v práci omluvit nemocí

pohánět: гнать с рабо́тойpohánět do práce

pohltit: Рабо́та захвати́ла его́ целико́м.Práce ho zcela pohltila.

рабо́та: рабо́тыpráce zemědělské ap.