Hlavní obsah

stark

Přídavné jménostärker, stärkst-

 1. silný muž ap.groß und stark seinbýt velký a silný
 2. pevný, zdravý, odolný srdce ap.
 3. silný, tlustý, obézní
 4. silný, tlustý, širokýein 3 cm starkes Brettprkno silné 3 cm
 5. silně, bohatě, hojně osídlený ap.
 6. početný, hojný účast ap.
 7. silný cigarety, čaj ap.
 8. výkonný, silný motor ap.
 9. schopný, šikovný žák ap.
 10. výborný, vynikající výkon ap.
 11. pořádný, silný, hrozný vítr ap.starke Schmerzen überwindenpřekonávat silné bolestistark erkältet seinbýt pořádně nachlazenýpřen. Das ist stark!Tak to je síla!, To je silný kafe!
 12. slang.supr, skvělý, perfektní film ap.

Přídavné jménostärker, stärkst-

 1. das starke Geschlecht hovor.silné pohlaví muži

Vyskytuje se v

hoffen: Das will ich (doch stark) hoffen!To doufám!, To bych prosil!

stark: das starke Geschlechtsilné pohlaví muži

behaart: stark behaart seinbýt silně ochlupený

Kaffee: schwarzen/heißen/starken Kaffee trinkenpít černou/horkou/silnou kávu

Konkurrenz: eine starke Konkurrenzsilná konkurence

abbrechen: Das Ruder ist bei starkem Strom abgebrochen.Veslo se v silném proudu zlomilo.

absacken: Er ist in Mathematik stark abgesackt.V matematice velmi polevil.

Akzent: mit starkem Akzent sprechenmluvit se silným přízvukem

beeindrucken: Die Vorstellung beeindruckte mich stark.Představení na mě silně zapůsobilo.

Charakter: einen schwachen/starken Charakter habenmít slabý/silný charakter

Knochen: starke Knochen habenmít silné kosti

Recht: das Recht des Stärkerenprávo silnějšího

Sinn: einen starken Sinn für Gerechtigkeit habenmít silný smysl pro spravedlnost

Steigung: starke Steigungpříkré stoupání

süßen: etw. stark süßenhodně sladit co

wie: stark wie ein Bärsilný jako medvěd

Zug: ein starker Zug nach untensilný tah dolů

pohlaví: das starke Geschlechtsilné pohlaví

silný: ein starker Rauchersilný kuřák

sloveso: starke/schwache Verbensilná/slabá slovesa

stránka: j-s starke Seite, j-s Stärkečí silná stránka

anglický: mit starkem englischen Akzent sprechenmluvit se silným anglickým přízvukem

fixovat se: Er ist zu stark auf die Eltern fixiert.Příliš se fixuje na rodiče.

jedinec: eine starke Einzelpersönlichkeitsilný jedinec

konkurent: ein starker Konkurrent werdenstát se silným konkurentem

mráz: ein starker/strenger Frostsilný/tuhý mráz

nátura: eine starke Natur habenmít silnou náturu

prochladnout: Er war stark erkältet.Silně prochladl.

prudce: stark angreifenprudce zaútočit

silně: stark gewürztsilně kořeněný

sklonit se: sich dem Stärkeren beugensklonit se před silnějším

svištět: Draußen pfeift ein starker Wind.Venku sviští silný vítr.

toxický: ein stark toxischer Stoffvysoce toxická látka

velký: j-n stark beeindruckenudělat velký dojem na koho

zesílit: Der Applaus wurde stärker.Potlesk zesílil.

zlomit se: Der Ast ist beim starken Wind abgebrochen.Větev se v silném větru zlomila.

kafe: Das ist ein starkes Stück!To je silný kafe!

síla: Einigkeit macht stark.V jednotě je síla.

Geschlecht: das starke Geschlechtsilné pohlaví muži