Hlavní obsah

několikrát

Vyskytuje se v

dekagram: ein paar Dekagramm wiegenvážit několik dekagramů

kousek: j-m ein paar Stück einpackenzabalit komu několik kousků

mimo: bis auf einige Fällemimo několik případů

naskočit: Die Zinsen sind während einiger Jahre angewachsen.Úroky během několika let naskočily.

několikrát: Sie haben sich mehrmals gestritten.Několikrát se pohádali.

oběhat: Ich muss noch durch ein paar Geschäfte laufen.Ještě musím oběhat několik obchodů.

poté: einige Tage danachněkolik dnů poté

proměna: die Handlung in mehreren Umwandlungendějství v několika proměnách

předstoupit: einige Schritte vortretenpředstoupit několik kroků

rekreačně: Er treibt in der Freizeit mehrere Sportarten.Rekreačně se věnuje několika sportům.

řada: mehrere Zeilen neuer Häuserněkolik řad nových domků

steh: etw. mit einigen Stichen zunähenpřišít co několika stehy

tu: Er lebt hier schon seit einigen Jahren.Žije tu už několik let.

ubýt: Von der Liste sind einige Namen verschwunden.Ze seznamu ubylo několik jmen.

utrousit: nur ein paar Worte fallen lassenutrousit pouze několik slov

úvod: einige Worte zur Einführungněkolik slov úvodem

vyrvat: Sie riss ihm einige Haare heraus.Vyrvala mu několik vlasů.

zasypat: Bei der Explosion wurden mehrere Bergleute verschüttet.Při výbuchu bylo několik horníků zasypáno.

zesvětlit: sich die Haare um einige Töne heller machenzesvětlit si vlasy o několik tónů

zvolit: etw. aus einigen Möglichkeiten auswählenzvolit (si) co z několika možností

binnen: binnen weniger Augenblickeběhem několika málo okamžiků

etlich(er,e,es): nach etlichen Stundenpo několika hodinách

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

auf: Der Lärm war auf einige Meter zu hören.Hluk byl slyšet na několik metrů.

durchlaufen: Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.Produkt projde několika kontrolami kvality.

einig(er,e,es): für einige Tage verreisenodcestovat na několik dní

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

hin: Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.Práce se protáhla až na několik měsíců.

paar: ein paar Hundertněkolik set

überspringen: einige Seiten überspringenpřeskočit několik stran

wenig: in wenigen Stundenza několik (málo) hodin

několik: vor einigen Jahrenpřed několika lety