Hlavní obsah

eintauchen

Vyskytuje se v

namočit: den Pinsel in die Farbe eintauchennamočit štětec do barvy