Hlavní obsah

auf sein

Vyskytuje se v

Kappe: etw. Akk auf seine (eigene) Kappe nehmenvzít co na své triko

Kosten: auf seine Kosten kommenpřijít si na své

Lorbeer: sich auf seinen Lorbeeren ausruhenusnout na vavřínech

Anteil: auf seinen Anteil verzichtenvzdát se svého podílu

beharren: auf seinem Standpunkt beharrentrvat na svém stanovisku

bestehen: auf seiner Meinung bestehentrvat na svém názoru

Figur: Er achtet auf seine Figur.Dbá na svou figuru/postavu.

geben: Er gibt viel auf sein Aussehen.Dbá hodně o svůj vzhled.

Kosten: auf seine Kostenna vlastní náklady

lasten: Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.Těžký batoh ho tížil na zádech.

Ruf: auf seinen Ruf achtendbát o svou pověst

testen: j-n auf seine Intelligenz testentestovat čí inteligenci

svůj, svá, své, svoje: přijít si na svéauf seine Kosten kommen

svůj, svá, své, svoje: trvat na svémauf seiner Meinung beharren

intuice: spoléhat na svou intuicisich auf seine Intuition verlassen

ohlédnout se: ohlédnout se za svou minulostíauf seine Vergangenheit zurückblicken

popraskat: Popraskaly mu na kytaře všechny struny.Alle Saiten auf seiner Gitarre sind zerrissen.

přisednout: Přisedla mu nohu.Sie setzte sich auf sein Bein.

strana: přetáhnout koho na svou stranuj-n auf seine Seite ziehen

úprava: dbát na úpravu zevnějškuauf sein Äußeres achten

vavřín: usnout na vavřínechsich auf seinen Lorbeeren ausruhen

vymluvit se: Vymluvil se na nemoc.Er hat sich auf seine Krankheit herausgeredet.

výsada: vzdát se svých výsadauf seine Sonderrechte verzichten

vzhůru: být dlouho vzhůrulange auf sein

zevnějšek: dbát na svůj zevnějšekauf sein Äußeres achten

žárlit: Žárlí na svoji manželku.Er ist auf seine Frau eifersüchtig.

žárlit: Žárlí na jeho úspěchy.Er ist auf seine Erfolge neidisch.

bedra: Spočívá to na jeho bedrech.Das liegt auf seinen Schultern.

sedět: ob., expr. sedět na penězíchauf seinem Geldsack sitzen

triko: vzít si co na trikoetw. auf seine (eigene) Kappe nehmen