Hlavní obsah

Veto

Vyskytuje se v

veto: das Veto gegen etw. aussprechenvyslovit veto proti čemu

vetovat: vetovat zákonsein Veto gegen das Gesetz einlegen

veta: hin seinbýt veta