Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně, vzájemně, v přítomnosti ap.) mitbydlet s rodičimit den Eltern wohnenstýkat se pravidelně s kamarádyseine Freunde regelmäßig treffenvzít co s sebouetw. mitnehmenJdeš s námi?Gehst du mit (uns)?rozejít se s partneremsich von seinem Partner trennen
  2. (mající, obsahující) mitchléb s máslemein Butterbrotdům s červenou střechouein Haus mit rotem Dach
  3. (o způsobu, okolnostech ap.) mits pozdravem závěrečná formule dopisumit freundlichen Grüßen, freundliche Grüße
  4. (co se týče) mit
  5. (současnost dějů) mit
  6. kniž.(směrem dolů, pryč) vonutírat si pot s čelasich den Schweiß von der Stirn wischenjet s kopce dolůherabfahren
  7. být s to (být schopen) im Stande sein

Vyskytuje se v

asimilovat se: sich der Mehrheit anpassenasimilovat se s většinou

babrat se: im Essen herumstochernbabrat se s jídlem

dělit se: sich die Miete mit den Freunden teilendělit se s kamarády o nájem

esemeskovat: mit Freunden simsenesemeskovat si s kamarády

hrát si: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

mašinka: mit einem Kinderzug spielenhrát si s mašinkou

mazlit se: Sie liebkoste ihre Kinder.Mazlila se se svými dětmi.

menší: einen kleineren Betrag mithabenmít s sebou menší částku

míč: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

milenka: sich mit der Geliebten treffenscházet se s milenkou

mnoho: Ich habe nicht viel Geld mit.Nemám s sebou mnoho peněz.

naobědvat se: Du wirst mit uns zu Mittag essen.Naobědváš se s námi.

nezbývat: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.

opozdit se: mit der Zahlung im Verzug seinopozdit se s platbou

paktovat se: mit dem Feind paktierenpaktovat se s nepřítelem

panáček: mit Puppen spielenhrát si s panáčky

pohádat se: mit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zankenpohádat se s nadřízeným o výši platu

pohovořit (si): sich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhaltenpohovořit si s partnerem o společné budoucnosti

pohrát si: mit Kindern spielenpohrát si s dětmi

pohrávat si: mit der Gesundheit spielenpohrávat si se zdravím

poloviční: mit einem halben Erfolg zufrieden seinspokojit se s polovičním úspěchem

pomazlit se: das Kind liebkosenpomazlit se s dítětem

poprat se: mit einer schweren Krankheit fertigwerdenpoprat se se zákeřnou nemocí

povyrazit se: sich mit den Freunden vergnügenpovyrazit se s přáteli

přivést: j-n mitbringenpřivést koho s sebou

půvabný: eine reizende Frau kennenlernenseznámit se s půvabnou ženou

rvát se: (sich) mit dem Rivalen raufenrvát se s sokem

s, se: etw. mitnehmenvzít co s sebou

sem: Ab und zu treffe ich ihn.Sem tam se s ním potkám.

seznámit se: Herrn Fischer kennenlernenseznámit se s panem Fischerem

spřátelit se: sich mit neuen Mitschülern anfreundenspřátelit se s novými spolužáky

svézt se: Fährst du in die Stadt mit?Svezeš se se mnou do města?

škopek: mit Freunden beim Bier plaudernpopovídat si s kamarády u škopku

vláčet se: sich mit dem Kind die Treppe hinauf schleppenvláčet se s dítětem do schodů

vytratit se: sich mit Geld davonmachenvytratit se s penězi

zametat: Lass dich nicht ausputzen.Nenech se sebou zametat.

zaplést se: Er hat sich mit der Nachbarin eingelassen.Zapletl se se sousedkou.

zapovídat se: sich mit den Freunden verplaudernzapovídat se s přáteli

nést: mít za následek mitbringen*, mit sich bringen*nést s sebou

zasnoubit se: sich mit einem Mädchen verlobenzasnoubit se s dívkou

konsultieren: einen Arzt konsultierenporadit se s lékařem

abschleppen: Ich habe mich mit dem Koffer abgeschleppt.Pěkně jsem se s tím kufrem nadřel.

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

begnügen: sich mit dem Nötigsten begnügenspokojit se s nejnutnějším

decken: Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.Můj názor se s tím jejím neshoduje.

einlassen: Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!

haben: Hast du Geld bei dir?Máš s sebou peníze?

liebkosen: ein kleines Kind liebkosenmazlit se s malým dítětem

meinesgleichen: Ich verkehre nur mit meinesgleichen.Stýkám se jen se sobě rovnými.

Schicksal: sich mit seinem Schicksal abfindensmířit se s vlastním osudem

spielen: mit Puppen spielenhrát si s panenkami

unvermeidlich: sich ins Unvermeidliche fügensmířit se s nevyhnutelným

wenig: mit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem