Hlavní obsah

Nobelpreis

Vyskytuje se v

vyznamenat: einen Forscher mit dem Nobelpreis auszeichnenvyznamenat badatele Nobelovou cenou