Hlavní obsah

[ale]

aleaber

Vyskytuje se v

co: vyjádření lhostejnosti ach wasale co

což: lhostejnost nun jaale což

přece: doch, jedocha přece, ale přece, však přece

pomalu: langsam aber sicherpomalu, ale jistě

ale: Das ist aber ein Wetter.To je ale počasí.

ano: Gehst du nicht mit? – Doch.Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.

cítit se: Der fühlt sich aber!Ten se ale cítí!

hnusný: Du bist ja ekelhaft!Ty jsi ale hnusný!

lump: Das ist aber ein Gauner!To je ale lump!

mít se: Du hast es gut!Ty se ale máš!

náhoda: Das ist aber ein Zufall!To je ale náhoda!

ne: Ruf mich an, aber nicht morgen.Zavolej mi, ale ne zítra.

obr: Du bist mir aber ein Koloss!Ty jsi ale obr!

osel: Du bist aber ein Esel!Ty jsi ale osel!

potrhlý: Du bist ja plemplem!Ty jsi ale potrhlý!

pozorný: Du hast aber einen aufmerksamen Ehemann!Ty máš ale pozorného muže!

předběhnout: Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.

překvapení: Das ist aber eine Überraschung!To je ale překvapení!

určitě: Aber gewiss!Ale určitě!

vydařený: Du bist aber ein pfiffiger Kerl.Ty jsi ale vydařené kvítko.

vyděsit: Du hast mich aber erschreckt!Tys mě ale vyděsil!

mlýn: Gottes Mühlen mahlen langsam, aber stetig.Boží mlýny melou pomalu, ale jistě.

obout se: Der legte sich aber mächtig ins Geschirr!Ten se do toho ale pořádně obul!

pozdě: Spät aber doch.Pozdě, ale přece.

vzácný: Welch seltener Besuch!To je ale vzácná návštěva!

aber: heute nicht, aber morgendnes ne, ale zítra

doch: Kommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

dahinterkommen: Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.

dazwischen: Lege das Buch nicht darauf, sondern dazwischen.Nepokládej tu knihu na to, ale mezi to.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

der, die, das: Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

etwa: Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.Není ani tak hloupý, ale je líný.

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

gesund: přen. Aber sonst bist du gesund?Ale jinak seš zdravej?

nicht: Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.Sníh není černý, ale bílý.

noch: Er spielt recht gut Klavier, aber sie spielt noch viel besser.On hraje na klavír velmi dobře, ale ona hraje ještě mnohem lépe.

Sau: Du bist aber eine Sau!Ty jsi ale prase!

schon: Das Haus ist schon schön, aber viel zu groß.Ten dům je jistě pěkný, ale příliš veliký.

schwindeln: Da hast du doch geschwindelt.Tady jsi ale švindloval.

sondern: Nicht er hat es getan, sondern sie.Neudělal to on, ale ona.

Wärme: Ist das eine Wärme!To je ale teplo!

zwar: Ich habe zwar zu wenig Zeit, aber ich helfe dir.Mám sice málo času, ale pomohu ti.

trauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

Vertrauen: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.Důvěřuj, ale prověřuj.