Hlavní obsah

se

Spojka

  1. jestli(že), kdyby, pokud, když, -liSe fossi in te, farei...Kdybych byl tebou, udělal bych...Se lo avessi saputo...Kdybych to byl věděl...se anche, se purei když, i kdybyse non altrokdyž nic jiného, alespoň, přinejmenším
  2. zda, jestli zjišťovacíMi domando se sia una buona idea.Ptám se sama sebe, jestli je to dobrý nápad.

Podstatné jméno mužské neměnné

Vyskytuje se v

spiegarsi: hovořit/mluvit sám za sebe, hovořit jasně fakt, gesto ap.spiegarsi da sé

abbandonare: nechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umíabbandonare q a se stesso

aggradare: pokud je libo, pokud chcetese vi aggrada

allungarsi: Dny se prodlužují.Le giornate si allungano.

altro: když nic jiného, aspoňse non altro

amore: sebeláskaamore di sé

anche: ačkoli, přestože, i kdybyanche se

buttarsi: Hodila sebou na postel.Si è buttata sul letto.

capire: Jistě., Samozřejmě, To se rozumí., Zajisté., Přirozeně.Si capisce!

certificare: Tímto potvrzujeme/osvědčujeme, že ...Si certifica che ...

chiudersi: uzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenekchiudersi in sé stesso/nei propri pensieri

come: jako by...come se...

commercio: prodávat se prostituovat sefar commercio di sé

compiacersi: být samolibýcompiacersi di se stesso

convenirsi: ...jak se sluší a patří...come si conviene

da: sámda solo, da sé

davanti: dívat se před sebe/dopředuguardare davanti a sé

dio: Dá-li Bůh., Když dá Bůh.Se Dio vuole., Dio voglia.

disgusto: hnusit se sám soběprovare disgusto di sé

dominio: sebekontrola, sebeovládánídominio di sé

dovere: jak má být, jak se patří/slušícome si deve

fiducia: sebedůvěrafiducia in se stesso

filo: Zachránil se o chlup.Si è salvato per un filo.

fuori: blouznit, být bez sebe radostí ap.essere fuori di sé

giustizia: vzít spravedlnost do svých rukoufarsi giustizia (da sé)

indebitarsi: Zadlužili se až po krk.Si sono indebitati fino al collo.

infatuarsi: Zbláznil se do ní.Si è infatuato di lei.

ingraziarsi: Získal si přízeň publika.Si è ingraziato il pubblico.

liquefarsi: Veškeré jejich úspory se vypařily.I loro risparmi si sono liquefatti.

lottare: bojovat sám se sebou snažit se ovládnoutlottare con sé stesso

meno: než bys řekl švec, co by dup rychle, vmžikuin men che non si dica

mostra: dobře (za)působit dobrým dojmemfar bella mostra di sé

necessario: v případě nutnosti, pokud je/bude nutné/třebase è necessario

neppure: ani kdybyneppure se

niente: jakoby nic lhostejně, nedbale ap.come niente (fosse), come se niente fosse

padronanza: sebekontrola, sebeovládánípadronanza di sé

padrone: být svým pánemessere padrone di sé

parlare: mluvit si pro sebeparlare tra sé (e sé)

piccolo: Malý usnul.Il piccolo si è addormentato.

possibile: pokud možnose possibile

presumere: příliš si o sobě myslet, být domýšlivýpresumere troppo di sé

prodigare: rozd(áv)at se být velmi štědrýprodigare tutto se stesso

professarsi: Prohlašoval se za mého přítele.Si professava mio amico.

protendersi: Vyklonil se z okna.Si protese dalla finestra.

prova: osvědčit se, (dobře) obstát ve zkoušce ap.dare buona prova (di sé)

ridere: (to) jen tak z legracesi fa per ridere

rientrare: probrat se, přijít k sobě, nabýt vědomírientrare in sé (stesso)

rigoroso: být na sebe přísnýessere rigoroso con se stesso

ritirarsi: stáhnout se, uzavřít se do seberitirarsi in sé stesso

salvo: pokud ne ..., ledaže by ...salvo che/se (non) ...

sapere: víš dobře..., víš lépe než já..., je známo...sai bene..., sai meglio di me..., si sa...

: mít/přinést co s sebouavere/portare qc con sé

sicuro: být sebejistý/sebevědomý, mít sebevědomíessere sicuro di sé

stante: samostatný, sám o sobě, separátnía sé stante

stesso: sám o sobě(di) per sé stesso

stima: sebeúctastima di se stesso

studiare: být samouk, učit se sámstudiare da sé/solo

superare: překonat sám sebesuperare sé stesso

tornare: přijít k sobě, probrat setornare in sé

se: i když, i kdybyse anche, se pure

trarre: přitáhnout si/k kobětrarre a sé

abbattersi: Město zasáhlo krupobití.Sulla città si è abbattuta una grandinata.

abbuffarsi: Nacpal se sladkým.Si è abbuffato di dolci.

accanirsi: Zarytě mlčí.Si accanisce a tacere.

accapponarsi: Naskakuje mi husí kůže.Mi si accappona la pelle.

accedere: Do obýváku se vchází z...Al salone si accede da...

acclimatarsi: Hned se aklimatizoval.Si è acclimatato subito.

accorgersi: Uvědomil si, že...Si accorse di aver...

accrescersi: Výroba vzrostla o 2%.La produzione si è accresciuta del 2%.

dbát: dbát na sebeaver cura di sé, badare a se stesso

aby: Bála se, aby nevzbudila rodiče.Si preoccupava di non svegliare i genitori.

ačkoli: ... ačkoli to není moje vina.... anche se non è colpa mia.

akorát: Já mám tak akorát čas!Come se io avessi tempo!

anglicky: Jak je to anglicky?Come si dice in inglese?

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seGuai a te se ci vai!, Non ti permettere di andarci!

blížit se: Blíží se Vánoce.Il Natale si avvicina.

boule: Udělal si bouli na hlavě.Si è fatto un bernoccolo sulla testa.

brát se: Berou se v kostele.Si sposano in chiesa.

brát si: Laura si bere Antonia.Laura si sposa con Antonio.

brblat: Pořád jen brblá.Sempre si lamenta.

by: Kdybych to byl věděl, byl bych sem nechodil.Se l'avessi saputo, non sarei venuto qui.

být: Jak je vidět...Come si può vedere..., Come si vede...

copak: Copak se to smí?Che si possa fare?

čekat: Čekal od ní něco jiného.Si aspettava qualcos'altro da lei.

člověk: Člověk nikdy neví.Non si sa mai.

dát se: Nakonec se dal na útěk.Alla fine si è dato alla fuga.

dědit: Tradice, která se dědí...Una tradizione che si tramanda...

dělat: Jak se to dělá?Come si fa?

dělat se: Dělá se hezky.Il tempo si sta mettendo al bello.

dělit: Zvířata dělíme do mnoha skupin.Gli animali si dividono in tanti gruppi.

dělit se: Dělili se spolu o peníze.Si dividevano i soldi tra di loro.

dít se: Jako by se nic nedělo.Come se niente fosse.

do: Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...

dojít: Pak mu to došlo.Poi se ne è reso conto., Poi ci è arrivato.

doléhat: Dveře nedoléhají.La porta non si chiude bene.

čas: To ukáže čas.Si vedrà col tempo.