Hlavní obsah

C.d.F

Vyskytuje se v

essere: je (tam), jsou (tam) existence, výskytc'è, ci sono

scampo: neexistuje východisko, neexistují zadní vrátkanon c'è (via di) scampo

guadagnare: Můžeš (na tom) jenom získat.C'è tutto da guadagnare.

maniera: záleží na způsobu/tom, jak co podat při dialogu ap. - záleží na způsobu formulacec'è modo e maniera di fare qc

modo: Není jiná možnost.Non c'è altro modo.

morsetto: oblouková svěrka ve tvaru Cmorsetto a C

scialare: Nemáme na rozhazování!C'è poco da scialare!

abbastanza: Je dost(atek) času.C'è abbastanza tempo.

alcunché: Nedá se nic dělat.Non c'è alcunché da fare.

alcuno: Nebyl tam nikdo.Non c'era alcuno.

altro: Jinak to nejde.Non c'è altro modo.

anche: Ona je tady taky.C'è anche lei.

ancora: Je ještě víno?C'è ancora vino?

andare: Je něco v nepořádku?C'è qualcosa che non va?

anima: Nebyla tam živá duše., Bylo tam liduprázdno.Non c'era anima viva.

aspettarsi: To se dalo čekat.C'era da aspettarselo.

attraverso: Přes cestu je strom. spadlýC'e un albero attraverso la strada.

beh: No tak, co je?Beh, che c'è?

bisogno: Není (po)třeba křičet.Non c'è bisogno di gridare.

bordello: Byl tam neuvěřitelnej bordel.C'era un bordello incredibile.

burlare: Tady není nic k smíchu!C'è poco da burlare!

cambio: Cestou do Říma je přestup v Janově.Per andare a Roma c'è il cambio a Genova.

carnaio: Je tam hlava na hlavě., Je tam (úplně) narváno.C'è un carnaio.

che: Není zač.Non c'è di che.

chi: Jsou tací, kteří tvrdí, že ...C'è chi dice che ...

corrente: Táhne!, Je průvan!C'è corrente!

corrispondenza: Jeho slova neodpovídají jeho činům.Non c'è corrispondenza tra le sue parole e i fatti.

dire: Na to se nedá nic říct.Non c'è che dire.

dubbio: Není pochyb, že ...Non c'è dubbio che ...

entrare: Co to s tím má společného?Cosa c'entra?

fretta: Není kam chvátat.Non c'è fretta.

grande: Je tma jako v pytli.C'è un gran buio.

immaginare: To se dalo čekat.C'era da immaginarselo.

infuori: Byli tam všichni kromě tebe.C'erano tutti all'infuori di te.

losco: Nějak to smrdí. je to podezřelé, pochybnéC'è del losco in quell'affare.

male: Jak se máš? — Jde to.Come stai? — Non c'è male.

meglio: Není nic lepšího.Non c'è di meglio.

meno: Byli tam všichni kromě vás., Až na vás tam byli všichni.C'erano tutti meno voi.

meravigliarsi: Není divu.Non c'è da meravigliarsi.

minaccia: Hrozí, že bude bouřka.C'è minaccia di tempesta.

molto: Hodně fouká (vítr).C'è molto vento.

mondo: Bylo tam plno lidí.C'era mezzo mondo.

muro: Mezi námi je bariéra.Tra di noi c'è un muro.

nebbia: Je mlha.C'è nebbia.

nessuno: Podívej se, jestli tam někdo je.Guarda se c'è nessuno.

non: Žádný problém.Non c'è nessun problema.

nuovo: Co je nového?Che c'è di nuovo?

odore: Ve vzduchu je cítit rvačka.Nell'aria c'è odore di baruffa.

perché: Každé proč má své proto., Všechno má svůj důvod.Per tutto c'è un perché.

poco: To není moc k smíchu.C'è poco da ridere!

posto: Pro všechny je místo.C'è posto per tutti.

prima: Nejdříve rodina, pak teprve ...Prima c'è la famiglia, poi ...

problema: To není problém, Klidně. na žádost ap.Non c'e problema.

pure: Byla tam taky.C'era pure lei.

puzza: Tady to zavání podrazem.In questa faccenda c'è puzza d'imbroglio.

qualcuno: Je tady někdo?C'è qualcuno?

quanto: Jak daleko je (odsud) ...?Quanto c'è da qui a ...?

quid: Je v něm cosi, co ...C'è, in lui, un quid che ...

ridere: Co je na tom k smíchu?Che c'è da ridere?

rimedio: Nedá se nic dělat., Tady není pomoci.Non c'è rimedio.

scherzare: Na tom není nic legračního., O tom se nežertuje.C'è poco da scherzare.

somiglianza: Je mezi nimi jistá podobnost.C'è una certa somiglianza tra di loro.

stock: Zboží není na skladě.C'è rottura di stock

strano: Co je na tom divného?Che c'è di strano?

tale: Byl tam takový rámus, že nebylo nic slyšet.C'era un tale rumore che non si sentiva nulla.

tempo: Není času nazbyt.Non c'è tempo da perdere.

TV: Co je v televizi?Cosa c'è alla TV?

unghia: To bylo o chlup., Moc nechybělo.C'è mancata un'unghia.

uno: Byl jednou jeden ... v pohádce ap.C'era una volta un ...

vento: Fouká/Je vítr.C'è vento.

vero: Něco pravdy na tom je.C'è del vero .

vicino: Je tu někde toaleta?C'è un gabinetto qui vicino?

arrosto: Není kouře bez ohně.Non c'è fumo senza arrosto.

ballare: Když není kocour doma, myši mají pré.Quando il gatto non c'è, i topi ballano.

cane: Nebyla tam ani noha.Non c'era un cane.

gatto: Když není kocour doma, myši mají pré.Quando il gatto non c'è i topi ballano.

marcio: Tady něco smrdí. nehrajeC'e qualcosa di marcio.

pericolo: iron. To nehrozí!Non c'è pericolo!

premura: Žádný spěch!Non c'è premura!

santo: nedá se nic dělatnon c'è santo (che tenga), non ci sono santi (che tengano)

scegliere: Výběr je bohatý., Vybere si každý.C'è da scegliere.

sotto: něco za tím je nekalost, nejasnost ap.c'è sotto qualcosa

sugo: Nemá to smysl.přen. Non c'è sugo.

temporale: Něco visí ve vzduchu. hádka ap.C'è aria di temporale.

klidně: Klidně! souhlasNon c'è problema!

komentář: bez komentáře(non c'è) niente da dire, no comment

prázdno: Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdoC'era vuoto. Non c'era nessuno.

ci: q/qc je (tam) kdo/co výskyt, přítomnost ap.c'è

stejnosměrný: stejnosměrný proudcorrente continua, zkr. c.c.

střídavý: elektr. střídavý proudcorrente alternata, zkr. c.a.

vítr: Je/Fouká vítr.C'è vento.

zač: Není zač. po poděkováníDi nulla., Di niente., Non c'è di che.

záruka: Je na to záruka?C'è la garanzia?

balík: Máš tu balík.C'è un pacco per te.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?C'è un distributore (di benzina) qui vicino?

být: Co je? co se děje?Cosa c'è?

číhat: Venku někdo číhá.C'è qualcuno appostato fuori.

div: Není divu...Non c'è da meravigliarsi...

divný: Co je na tom divného?Che c'è di strano?

dodat: Není co dodat.Non c'è niente da aggiungere.

dusno: Je dusno.C'è afa., È una giornata afosa.

duše: Nebyla tam ani živá duše.Non c'era anima viva.

důvod: Není důvod se obávat.Non c'è ragione di preoccuparsi.

háček: Má to ale (jeden) háček.C'è però un intoppo., Ma c'è un ma., o podmínce Ma a una sola condizione.

hrozit: Hrozí, že se hráz protrhne.C'è il rischio che la diga possa rompersi., La diga minaccia di rompersi.

jak: Není, jak to dokázat.Non c'è modo di provarlo.

jednou: Byl jednou jeden ...C'era una volta ...

jídlo: Co je k jídlu?Cosa c'è da mangiare?

jinak: Jinak to nejde.Non c'è (un) altro modo.

kolem: Kolem zahrady je spousta práce.C'è tanto lavoro con il giardino.

mačkat se: Nemačkejte se, je tady místo pro všechny.Non spingete, c'è posto per tutti.

manko: Je tady manko 10 tisíc.C'è un ammanco di 10 mila.

místo: Není tu dost místa.Non c'è abbastanza spazio qui.

mlha: Je mlha.C'è nebbia.

nad, nade: Není nad...Non c'è niente di meglio di ...

najít se: Vždycky se najde někdo, kdo ...C'è sempre qualcuno chi ...

následovat: Následoval jeden problém za druhým.C'era un problema dopo l'altro.

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...C'è il pericolo che ...

něco: Něco na tom je. myšlenceC'è qualcosa in questa idea.

nějaký: Je vůbec nějaký ... ?C'è uno ... ?

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouC'è un posto dove andare?

někdo: Je tady někdo?C'è nessuno/qualcuno?

nepochybný: Je nepochybné, že ...È fuor di dubbio che ..., Non c'è dubbio che ...

nepořádek: Je něco v nepořádku?C'e qualcosa che non va?

nikudy: Nemůže nikudy utéct.Non c'è via di scampo.

nový: Co je nového?Che c'è di nuovo?

obávat se: Není se čeho obávat.Non c'è nulla da temere.

očekávat: To se dalo očekávat.C'era da aspettarselo.

odtud: Jak daleko je to odtud?Quanto c'è da qui?

panovat: Panoval tam zmatek.C'era confusione.

patřit: To sem (vůbec) nepatří.Questo non c'entra., Questo non fa (mica) parte del discorso.

poblíž: Je tady poblíž lékárna?C'è una farmacia qui vicino?

pochyba: O tom není pochyb.Su questo non c'è dubbio.

pořádek: Něco tady není v pořádku.C'è qualcosa che non va.

posun: Došlo k posunu... v jednání ap.C'è stato un progresso., Si è fatto un passo avanti.

pošta: Mám tu nějakou poštu?C'è posta per me?

prášit se: Hrozně se tu práší.C'è troppa polvere.

průvan: Je průvan.C'è corrente (d'aria).

rozdíl: V tom není žádný rozdíl.Non c'è nessuna/alcuna differenza.

rušno: Bylo tam rušno.C'era molto movimento.

řeč: To nestojí za řeč.Non vale la pena di parlarne., reakce na poděkování Di niente., Non c'è di che.

smích: Na tom není nic k smíchu!Non c'è niente da ridere!

souviset: Ty vraždy spolu nijak nesouvisí.Non c'è alcun rapporto tra i due omicidi.

spěchat: Není kam spěchat.Non c'è fretta.