Hlavní obsah

rozloučit se

Vyskytuje se v

jít: pokud jde o koho/coчто каса́ется кого/чего, в отноше́нии кого/чего

kutě: jít na kutěидти́ на бокову́ю, завали́ться спать

mateřský: jít na mateřskouуйти́ в декре́т

najisto: jít najisto do čeho bez rizikaидти́ наверняка́

nazdařbůh: jít nazdařbůh bez cíleидти́ куда́ глаза́ гля́дят

nerv: hovor. jít/lézt komu na nervyде́йствовать на не́рвы кому

odbyt: jít dobře na odbytнаходи́ть хоро́ший сбыт

odvod: jít k odvoduпризыва́ться, явля́ться в призывну́ю коми́ссию

prdel: Jdi do prdele!Пошёл в жо́пу!, Пошёл на́ хуй!, Да пошёл ты!, Отцепи́сь!

s, se: jít s dobou být pokrokovýидти́ в но́гу со вре́менем

v, ve: jít ruku v ruce společněидти́ рука́ о́б руку, вме́сте

velký: jít na velkou (stranu)сходи́ть по-большо́му/в туале́т

zkušená: jít (do světa) na zkušenouидти́ в лю́ди приобрета́ть о́пыт

zpověď: jít ke zpovědiидти́ на и́споведь

čas: Je čas jít do práce.Пора́ идти́ на рабо́ту.

čich: jít po čichuуга́дывать чутьём

čundr: jít na čundrидти́ в похо́д

dál: Pojďte dál!Проходи́те!, Входи́те!

doktor: jít pro doktoraидти́ за врачо́м

družička: jít za družičku na svatbuбыть подру́жкой

dřep: jít do dřepuприсе́сть на ко́рточки

důchod: jít do důchoduидти́ на пе́нсию

elektrika: Nejde elektrika.Нет электри́чества.

elektřina: Nejde elektřina.Нет электри́чества.

interrupce: jít na interrupciсде́лать або́рт

kino: jít do kinaпойти́ в кино́

kosmetika: jít na kosmetikuидти́ в сало́н (красоты́)

lékař: jít k lékařiидти́ к врачу́

malá: jít na malou (stranu)сходи́ть по ма́ленькому

mejdan: jít na mejdanпойти́ на вечери́нку

mizerně: Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

móda: jít s módouидти́ в но́гу с мо́дой

muset: Musím jít na záchod.Мне ну́жно в туале́т.

načase: Je načase jít domů.Уже́ пора́ домо́й.

nakoupit: Jdu nakoupit.Я иду́ за поку́пками.

nákup: jít na nákupидти́ за поку́пками

nakupovat: jít nakupovatидти́ за поку́пками

napřed: Hodinky jdou napřed. předcházejí seЧасы́ впереди́.

návštěva: jít na návštěvuидти́ в го́сти

nemocnice: jít do nemocniceлечь в больни́цу

oběd: jít na obědидти́ обе́дать, идти́ на обе́д

oční: Jdu na oční.Я к окули́сту.

on, ona, ono: Šla tam bez něho.Она́ пошла́ туда́ без него́.

pivo: jít na pivoидти́ пить пи́во

pošta: jít na poštuидти́ на по́чту

pro: jít pro lékařeидти́ за врачо́м

procházka: jít na procházkuидти́ гуля́ть

promluvit: Pojďme si promluvit.Дава́й поговори́м.

přímo: Jděte přímo.Иди́те пря́мо/напрями́к.

rád: Jdi raději domů.Иди́ лу́чше домо́й.

rande: jít na rande s kýmидти́ на свида́ние с кем

rentgen: jít na rentgenпойти́ на рентге́н

rovně: Jděte pořád rovně.Иди́те всё вре́мя пря́мо.

rybařit: jít rybařitпое́хать на рыба́лку

spát: jít spátлечь, ложи́ться (спать)

stopa: jít po stopách koho/čehoидти́ по следа́м кого/чего

svůj, svá, své, svoje: Jdi si po svém.Иди́ по свои́м де́лам.

špatně: Hodiny jdou špatně.Часы́ врут.

špatný: jít špatnou cestouидти́ по ло́жному пути́

špička: jít po špičkáchидти́ на цы́почках

vycházka: jít na vycházkuидти́ на прогу́лку

záchod: jít na záchodидти́ в туале́т

zoo: jít do zooидти́ в зоопа́рк

ale: Ale jdi!Да что́ ты!

bodnout se: Jdi se bodnout.Пошёл ты.

cíl: jít za svým cílemидти́ к свое́й це́ли

deset: Jde to od desíti k pěti.Дела́ иду́т из рук вон пло́хо/всё ху́же и ху́же.

dovnitř: Pojďte dovnitř.Войди́те., Заходи́те вовну́трь.

drátek: Jde to jako na drátkách.Всё идёт как по ма́слу.

hajzl: Jdi do hajzlu!Пошёл на́ хуй!

hlava: Jde mi z toho hlava kolem.У меня́ голова́ идёт кру́гом.

chytře: Jde na to chytře.Он с у́мом подхо́дит к де́лу.

kolem: Jde mi z toho všeho hlava kolem.От всего́ э́того голова́ идёт кру́гом.

duh: jít k duhukomu идти́ впрок/на по́льзу кому

больни́ца: jít do nemocniceлечь в больни́цу

вене́ц: jít k oltáři, oženit se, vdát seпойти́ под вене́ц с кем

о́чередь: co se mě týče, pokud jde o měв свою́ о́чередь

пере́ть: jít po svýchпере́ть на свои́х двои́х

пойти́: Jdeme!Пошли́!

шага́ть: jít vstříc komu/čemuшага́ть навстре́чу кому/чему

а: Půjdeme se projít, co?Пойдём гуля́ть, а?

вообще́: Dnes v žádném případě nepůjdu na procházku.Я вообще́ сего́дня не пойду́ гуля́ть.

вот: A o to jde.Во́т в чём вопро́с.

впада́ть: jít do extrémůвпада́ть в кра́йности

всё: No nic, jdu domů.Всё, я домо́й.

гость: jít na návštěvuидти́ в го́сти

дви́гаться: přen. jít vpředдви́гаться вперёд

дно: jít ke dnu, přen. hynoutидти́ ко дну

доло́й: Táhni/Jdi mi z očí!Уйди́ с глаз доло́й!

за: Pojďte za mnou.Иди́те за мно́й.

заходи́ть: Letadlo jde na přistání.Самолёт захо́дит на поса́дку.

идти́: jít pěškyидти́ пешко́м

куда́: Kam jdeš?Куда́ ты идёшь?

лень: Nechce se mi jít.Мне лень идти́.

на: jít do práceидти́ на рабо́ту

нет: Jdeš nebo ne?Идёшь и́ли нет?

обра́тный: jít obráceným směremидти́ в обра́тном направле́нии

обсле́дование: jít do nemocnice na vyšetřeníлечь в больни́цу на обсле́дование

обходно́й: dělat co oklikou, jít na koho/co oklikouде́йствовать обхо́дным путём

поднима́ться: jít po schodech (nahoru), stoupat po schodechподнима́ться по ле́стнице

пора́: Musím jít.Мне пора́.

пря́мо: Jděte rovně.Иди́те пря́мо.

пусть: Ať (si) jde!Пусть идёт!

располага́ться: Pojďte dál a udělejte si pohodlí!Проходи́те и располага́йтесь!

речь: Jde o..., Jedná se o...Речь идёт о(б)...

ряд: jít v řadáchидти́ ряда́ми

спать: jít spátложи́ться спать

спрос: jít na odbyt, těšit se velkému zájmuпо́льзоваться больши́м спро́сом

ту́го: Jde to ztuha., Nedaří se.Де́ло дви́жется ту́го.

фи́шка: A o to jde.Вот в чём фи́шка!

чего́: Nač tam půjdu?Чего́ я туда́ пойду́?

э́кспорт: jít na export, vyvážet se o zboží ap.идти́ на э́кспорт

гора́: zhoršovat se, upadat, jít dolů o situaci ap. идти́ по́д гору

кра́йность: jít z extrému do extrémuброса́ться от одно́й кра́йности к друго́й

ле́ший: Jdi k čertu!Иди́ ты к ле́шему!

о́бух: jít na jistou smrtпод о́бух идти́

пи́саный: Všechno jde jako po másle.Всё идёт как по пи́саному.

продолжа́ться: Život jde dál.Жизнь продолжа́ется.

проторённый: jít vyšlapanou cestičkouидти́ проторённой доро́жкой

са́жа: Nestojí to za nic., Je to na draka., Jde to od deseti k pěti.Дела́ как са́жа бела́.

сво́йство: Jde o velmi delikátní záležitost.Э́то де́ло делика́тного сво́йства.

скве́рно: Nestojí to za nic., Jde to mizerně.Дела́ иду́т скве́рно.

смека́ть: Chápeš, o co jde?Смека́ешь, в чём де́ло?

тече́ние: jít proti prouduидти́ про́тив тече́ния

трепа́ть: rozčilovat, jít na nervy, drásat nervyтрепа́ть не́рвы

тропа́: jít vlastní cestou v životě ap.идти́ свое́й тропо́й

труп: jít přes mrtvolyшага́ть по тру́пам