Hlavní obsah

dietní

Přídavné jméno

  • диети́ческийdietní stravaдиети́ческое пита́ниеdietní sestraдиети́ческая медсестра́

Vyskytuje se v

suchar: dietní sucharyдиети́ческие суха́ри, хле́бцы

dietní: dietní sestraдиети́ческая медсестра́