Hlavní obsah

opakovac��

Nechtěli jste hledat:

opakdas Gegenteil, der Gegensatz

opakovacíWiederholungs-, wiederholend

opakovačkadas Repetiergewehr, der Mehrlader

opakovaněwiederholt

opakovánídie Wiederholung

opakovanýwiederholt

opakovatwiederholen

opakovat sesich wiederholen, wiederkehren

opakovatelnýwiederholbar

opálder Opal