Hlavní obsah

jim

on, ona, onoer, sie, es

on, ona, onodas, es

jístessen*, speisen

Vyskytuje se v

anlässlich: u příležitosti jeho narozeninanlässlich seines Geburtstags

anweisen: poučit nového spolupracovníka o jeho práciden neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisen

aus sein: Rádio je vypnuté.Das Radio ist aus.

Belieben: podle libosti, jak je libonach Belieben

dahin: Moje štěstí je ztraceno.Mein Glück ist dahin.

dank: díky jeho dobré vůlidank seinem guten Willen/seines guten Willens

desto: Čím je starší, tím je náročnější.Je älter sie wird, desto anspruchsvoller wird sie.

einmal: Holt je to tak a ne jinak.Das ist nun einmal so und nicht anders.

flau: komu je slabo z hladuj-m ist flau vor Hunger

getreu: podle jeho poslední vůlegetreu seinem letzten Willen

hinsichtlich: vzhledem k jeho zdravíhinsichtlich seiner Gesundheit

höchst: Je naprosto naivní.Sie ist höchst naiv.

Hoheit: Jeho VýsostSeine Hoheit

in: Stroj je v provozu.Die Maschine ist in Betrieb.

jaja: Tak tak, tak to je!Jaja, so ist es!

Macht: udělat vše, co je v čí mocialles tun, was in j-s Macht steht/liegt

nach: Kdo je po tobě na řadě?Wer ist nach dir dran?

rundum: Je docela spokojená.Sie ist rundum zufrieden.

aber: To je ale zima!Ist das aber kalt!

abfahren: Jeho sestra odjíždí v pět hodin.Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.

Abfall: To je na vyhození.Das kommt in den Abfall.

abfallen: Spadl z něho strach.přen. Die Angst fiel von ihm ab.

abfragen: Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.

abgeben: Je ukázkou dobrého policisty.Er gibt einen guten Polizisten ab.

abhängig: Její přítel je závislý na drogách.Ihr Freund ist von Drogen abhängig.

abkaufen: (Od)Koupila od něho staré rádio.Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.

abkehren: Odvrátila jsem se od ní.Ich kehrte mich von ihr ab.

abscheulich: Je mi strašná zima.Es ist mir abscheulich kalt.

abschneiden: Tato stezka je zkratka.Dieser Pfad schneidet ab.

absehbar: Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.

abwechseln: Střídám se vždycky při umývání s ní.Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!

adden: Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.

ähnlich: Je velmi podobný svému bratrovi.Er ist seinem Bruder sehr ähnlich.

all: všechny jeho penízeall sein Geld

als: Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.

als dass: Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.

Alter: Je (zhruba) v mém věku.Er ist (ungefähr) in meinem Alter.

amüsieren: Lidé se posmívali jeho koníčku.Die Leute amüsierten sich über sein Hobby.

anbandeln: Chtěl ji sbalit.Er wollte mit ihr anbändeln.

anhängen: Pocit viny mu už zůstane.Das Gefühl der Schuld wird ihm immer anhängen.

ankommen: Záleží to na něm.Es kommt auf ihn an.

ansehen: Znám ho jen od vidění.Er ist mir nur vom Ansehen bekannt.

anstehen: Dnes je na řadě spousta práce!Heute steht eine Menge Arbeit an!

anstellen: Naše firma ho (ne)zaměstnala.Unsere Firma hat ihn (nicht) angestellt.

antworten: Co jsi mu na to odpověděl?Was hast du ihm darauf geantwortet?

anvertrauen: Svěřil jí peníze.Er hat ihr eine Geldsumme anvertraut.

Apparat: Kdo je u telefonu?, S kým mluvím?Wer ist am Apparat?

ärgern: Zlobila jsem se na něj.Ich habe mich über ihn geärgert.

arm: Země je chudá na nerostné suroviny.Das Land ist arm an Bodenschätzen.

Art: To je ten správný způsob!Das ist die rechte Art und Weise!

aufgeben: Učitel jim zadal písemné cvičení.Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.

aufhören: Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!

aufsaugen: Práce ji úplně pohltila.Die Arbeit hatte sie völlig aufgesogen.

auftragen: Jídlo je na stole!Das Essen ist aufgetragen!

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

ausborgen: Vypůjčila jsem si od ní kolo.Ich habe (mir) das Rad bei/von ihr ausgeborgt.

aushalten: (Docela) se to tu dá vydržet!, Je to tu fajn!Hier lässt es sich (gut) aushalten!

Auskommen: Se švagrovou je k nevydržení., Švagrová je nesnesitelná.hovor. Mit der Schwägerin ist kein Auskommen.

ausleihen: Půjčil jsem mu knihu.Ich habe ihm ein Buch ausgeliehen.

außerhalb: To je mimo mé zájmy.Das ist außerhalb meiner Interessen.

aussprechen: Jeho jméno se těžko vyslovuje.Sein Name spricht sich schwer aus.

ausverkaufen: Kino/Představení je vyprodáno.Das Kino/Die Vorstellung ist ausverkauft.

ausweisen: Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus.

Baby: Baby on Board/Dítě v autě na samolepceBaby an Bord

beanspruchen: Zaměstnání ho zcela vytěžuje.Der Beruf beansprucht ihn völlig.

Bedienung: Obsluha kuchyňského robota je snadná.Die Bedienung der Küchenmaschine ist einfach.

beeinflussen: Tento autor je ovlivněný Böllem.Dieser Autor ist von Böll beeinflusst.

befehlen: Od ní si nenechám nic rozkazovat.Von ihr lasse ich mir nichts befehlen.

befragen: dotázat se odborníka na jeho názoreinen Experten nach seiner Meinung befragen

beglückwünschen: poblahopřát komu k jeho úspěchuj-n zu seinem Erfolg beglückwünschen

behandeln: Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.

bekommen: Léčba mu moc neprospěla.Die Kur ist ihm schlecht bekommen.

bekümmern: Co je Vám do toho/po tom?Was bekümmert Sie das?

belasten: Tvoje výpověď mu pravděpodobně přitížila.Deine Aussage hat ihn wahrscheinlich belastet.

belegen: Telefonní linka je obsazena.Die Telefonleitung ist belegt.

belohnen: Za pomoc ho odměnila 100 eury.Sie belohnte ihn für seine Hilfe mit 100 Euro.

beneiden: Není jí co závidět.Sie ist nicht zu beneiden.

berüchtigt: Je pověstný jako rváč.Er ist als Raufbold berüchtigt.

beschädigen: Při srážce se jeho auto značně poškodilo.Bei dem Zusammenstoß wurde sein Auto schwer beschädigt.

beschaffen: Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...Die Ware ist so beschaffen, dass ...

bescheiden: Úspěch mu nebyl souzen.Ihm war kein Erfolg beschieden.

besetzen: Je obsazeno. telefonní linkaEs ist besetzt.

besser: Jistota je jistota.hovor. Besser ist besser.

bestellen: Moc ho ode mě pozdravuj!Bestelle ihm viele Grüße von mir!

bestimmen: určující faktor v jeho životěein bestimmender Faktor in seinem Leben

bewegen: Co ho jen přimělo k odjezdu?Was hat ihn wohl zur Abreise bewogen?

bieten: Nabídnul jí rámě.Er bot ihr den Arm.

bringen: To je super!Das bringts (voll)!

da: Tady je!Da ist er!