Hlavní obsah

gleichen

Slovesoglich, h. geglichen

Vyskytuje se v

Atemzug: zároveň, najednou, ve stejném okamžikuin einem/im selben/im gleichen Atemzug

beißen: Však on nekouše., Však on tě neukousne.Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen.

Ei: podobat se jeden druhému jako vejce vejcisich gleichen wie ein Ei dem andern

Elle: měřit vše stejným metremalles mit gleicher Elle messen

gleich: rovná se, (je) rovno(ist) gleich

Holz: být z jednoho/jiného těstaaus dem gleichen/anderem Holz sein

null: být skoro nulový, rovnat se nule šance ap.gleich null sein

platzen: Já (snad) prasknu! z přejedeníIch platze (gleich)!

sitzen: být na jedné lodiim gleichen Boot sitzen

Wellenlänge: být naladěn na stejnou vlnu/vlnovou délku o lidechdieselbe/die gleiche Wellenlänge haben, auf derselben/der gleichen Wellenlänge sein

darauf: hned natogleich darauf

Haar: navlas se podobat komuj-m aufs Haar gleichen

ja: Hm, jak to jen bylo!Ja, wie war das noch gleich!

abfahren: Autobus hned odjíždí.Der Bus fährt gleich ab.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.

dort: Tu i tam mají lidé stejné problémy.Da und dort haben die Leute gleiche Probleme.

Ecke: bydlet (hned) za rohem blízko(gleich) um die Ecke wohnen

gleichen: Nepodobá se svému otci.Er gleicht seinem Vater nicht.

kommen: Přijdu hned.Ich komme gleich.

mir: Mně je to jedno., Je mi to jedno.Mir ist es gleich.

nachkommen: Jdi napřed, přijdu později.Geh schon voraus, ich komme gleich nach.

nebenan: Bydlí hned vedle.Er wohnt gleich nebenan.

vejce: podobat se komu/čemu jako vejce vejcij-m/etw. gleichen wie ein Ei dem anderem

hned: hned po oběděgleich nach dem Mittagessen

ihned: Přijdu ihned.Ich komme gleich.

muset: Musíš se hned rozhodnout.Du musst dich gleich entscheiden.

napoprvé: Pokus se zdařil hned napoprvé.Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.

nejiný: s nejiným výsledkemmit gleichem/demselben Ergebnis

podělaný: Ze všeho je hned podělaný!Er hat gleich die Hosen voll!

pořád: Je pořád stejný.Er ist immer gleich.

proslavit: Proslavil ho hned první film.Sein erster Film machte ihn gleich berühmt.

prý: Máš prý jít hned domů.Du sollst gleich nach Hause gehen.

ražení: Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.

rovný: dělit dědictví rovným dílemdas Erbe zu gleichen Teilen teilen

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

smýšlení: lidé stejného smýšleníMenschen gleicher Gesinnung

stáří: Byli stejného stáří.Sie waren im gleichen Alter.

stejný: mít stejná právagleiche Rechte haben

téměř: Je to téměř totéž.Es ist fast das Gleiche.

totožný: dvě totožná tělesazwei gleiche Körper

třeba: Můžeš jít třeba hned.Du kannst ruhig gleich gehen.

vytéct: Vždycky hned vyteče.Er fährt immer gleich auf.

za: za chvíligleich

zpátky: Ve vteřince jsem zpátky.Gleich bin ich wieder zurück.

Atem: jedním dechem téměř současněin einem/im selben/im gleichen Atem

způsob: stejným způsobemin gleicher Weise

zrána: Hned zrána odjíždíme.Wir fahren gleich am Morgen ab.

hotový: expr. být se vším hned hotovmit allem gleich fertig sein

jazyk: mluvit společným jazykemdie gleiche Sprache sprechen

mince: splácet komu co stejnou mincíj-m etw. mit gleicher Münze heimzahlen

oplatit: oplatit komu co stejnou mincíj-m etw. mit gleicher Münze heimzahlen

podobný: být si podobný jako vejce vejciwie ein Ei dem anderen gleichen

utrhnout: expr. Však on ti hlavu neutrhne.Er wird dir nicht gleich den Kopf abreißen.

vlas: být komu/čemu na vlas podobnýj-m/etw. aufs Haar gleichen