Hlavní obsah

by

Vyskytuje se v

ausbitten: To bych si vyprosil!Das möchte ich mir ausgebeten haben!

Herr: Chtěl by s vámi mluvit nějaký pán.Ein Herr möchte Sie sprechen.

abhauen: Málem by si usekl palec.Beinahe hätte er sich den Daumen abgehauen.

als ob: Dělal na mě dojem, jako by spal.Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.

Anschein: Vypadá to, jako by.../že...Es hat den Anschein, dass.../als ob...

behandeln: Nemohli bychom to probrat zítra?Können wir das nicht morgen behandeln?

bieten: To by sis neměl nechat líbit!Das solltest du dir nicht bieten lassen!

bleiben lassen: Měl bys toho kouření nechat.hovor. Du sollst das Rauchen bleiben lassen.

darangehen: Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.

dass: Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.Seine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.

denn: Nepůjdu tam, jedině že bys to bezpodmínečně chtěl.Ich gehe nicht hin, es sei denn, du willst es unbedingt.

Ehre: Toto pozvání by si měl pokládat za čest.Diese Einladung sollte er sich zur Ehre anrechnen.

einerseits: Na jednu stranu bych ve firmě rád pracoval, na druhou stranu mi plat připadá příliš nízký.Einerseits möchte ich in der Firma arbeiten, andererseits ist mir der Lohn zu niedrig.

Fall: Co bys dělal v mém případě?Was würdest du in meinem Fall tun?

geschehen: Dělá, jako by se nic nestalo.Er tut, als wäre nichts geschehen.

hetzen: Štve se celý den, aniž by si odpočinula.Sie hetzt den ganzen Tag ohne auszuruhen.

ihresgleichen: Pro takového jako vy by to měla být maličkost.Für Ihresgleichen dürfte das eine Kleinigkeit sein.

Last: Chtěl bych si odpočinout od povinností všedního dne.přen. Ich möchte mich von der Last des Alltags erholen.

Lust: Teď bych měl chuť na kousek koláče.Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.

meinen: Myslel bych, ..., Řekl bych, ...Ich würde meinen, ...

mögen: co by mohlo stačit 100 euro jako záloha ap.etw. mag/möge genügen

Möglichkeit: Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?

noch: Mohl byste to ještě jednou zopakovat?Könnten Sie das noch einmal wiederholen?

obgleich: Nemohu přijít, přestože bych rád.Ich kann nicht kommen, obgleich ich gern möchte.

ohne: Šla, aniž by se rozloučila.Sie ging, ohne sich zu verabschieden.

passieren: Dělal, jako by se nic nestalo.Er tat so, als sei nichts passiert.

ruhig: Taky by ses mi mohl omluvit!Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!

sein: V 8 hodin jsem tu, leda, že by měl vlak zpoždění.Ich bin um 8 Uhr da, es sei denn, der Zug hat Verspätung.

sollen: To by měli zakázat.Das sollte man verbieten.

tun: Dělala, jako by se nic nestalo.Sie tat so, als wäre nichts passiert.

was: Co bys chtěl pít?Was möchtest du trinken?

werden: Udělal bys to pro mne, prosím?Würdest du es, bitte, für mich tun?

Zunge: Na tom by si člověk zlomil jazyk!hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!

zutrauen: Toho bych se od něho nikdy nenadála!Das hätte ich ihm nie zugetraut!

denken: Kdo by si to (byl) pomyslel!, Koho by to napadlo!Wer hätte das gedacht!

být: Jedl bych.Ich würde essen.

člověk: Člověk by si myslel, že...Man würde glauben, dass ...

hrotit: Nerada bych hrotila situaci.Ich würde nur ungern die Situation zuspitzen.

jít: To by šlo.Das würde gehen.

kéž: Kéž by sněžilo!Wenn es nur schneien würde!

leda: Leda že by...Es sei denn, (dass)...

místo: Na tvém místě bych tam šel.An deiner Stelle würde ich hingehen.

moc: Byl bych moc rád.Ich wäre sehr froh.

moct: Mohl bys také pomoci.Du könntest auch helfen.

možná: Možná bychom mohli ...Vielleicht könnten wir ...

možný: Bylo by to možné?Wäre es möglich?

muset: To bych musel vědět předem.Das müsste ich im Voraus wissen.

nahledat se: To by ses nahledal.Das würdest du lange suchen.

naivní: Bylo by naivní se domnívat, že ...Es wäre ja naiv, zu vermuten, dass ...

ne: No ne, to bych nikdy nečekal.Nanu, so (et)was würde ich nie erwarten.

odklidit: Mohl bys odklidit ze stolu?Könntest du den Tisch abräumen/abdecken?

podít se: Kam bych se bez tebe poděl?Wohin würde ich ohne dich gelangen?

podtrhnout: Chtěl bych podtrhnout, že ...Ich möchte unterstreichen, dass...

pokud: Pokud by mělo pršet,...Falls es regnen sollte,...

propůjčit se: K tomu bych se nikdy nepropůjčil.Dazu würde ich mich nie hergeben.

přirovnat: K čemu bych to přirovnal?Womit würde ich es vergleichen?

rád: Rád bych se zeptal ...Ich möchte gerne fragen ...

třeba: Snědl bych toho třeba dvakrát tolik.Ich würde sogar doppelt so viel davon essen.

uspěchat: Nerad bych to uspěchal.Ich möchte es nicht überstürzen.

vděčný: Byl bych vám za to vděčen.Ich wäre euch dafür dankbar.

vyfotografovat: Mohl byste nás vyfotografovat?Könnten Sie uns fotografieren?

vyhovovat: Pátek by vám vyhovoval?Würde Ihnen Freitag passen?

vyléčit se: Měl by ses už konečně pořádně vyléčit.Du solltest dich endlich richtig auskurieren.

vypnout: Mohl bys vypnout zvuk?Könntest du den Ton ausschalten?

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

vysypat: Mohl bys vysypat odpadky?Könntest du den Abfall wegschütten?

vzdělávat: Chtěla by svoje děti vzdělávat doma.Sie möchte ihre Kinder zu Hause ausbilden.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

zjistit: Mohl bys to zjistit?Könntest du es feststellen?

že: Že by to byl podvod?Könnte es ein Betrug sein?

dohodit: Je to jen, co by kamenem dohodil.Es ist nur ein Katzensprung.

napočítat: Než bys tři napočítal.im Nu

sen: To by mě ani ve snu nenapadlo.Das würde mir nicht einmal im Traum einfallen.

utlouct se: Po čokoládě by se utloukl.Er isst Schokolade für sein Leben gern.

als: Připadalo mi, jako by právě vstal.Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.