Hlavní obsah

Wissender

wissenvědět, znát

Wissenvědění, vědomosti, znalosti

Vyskytuje se v

drücken: vědět, kde koho tlačí botawissen, wo j-n der Schuh drückt

Gott: bůhví kdy, jak, co ap.Gott weiß

heiß: Co oči nevidí, to srdce nebolí!Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!

helfen: nevědět si (už) radysich nicht (mehr) zu helfen wissen

Himmel: Bůh ví!Weiß der Himmel!

Kopf: nevědět, kde člověku hlava stojínicht wissen, wo einem der Kopf steht

Kuckuck: Čert ví!(Das) weiß der Kuckuck.

langgehen: vědět, jak to chodíwissen, wo es langgeht

Rat: nevědět si (už) radysich Dat (keinen) Rat wissen

Schuh: vědět, kde koho tlačí botawissen, wo j-n der Schuh drückt

schwarz: černé na bílémschwarz auf weiß

sehr: moc dobře vědět/umět coetw. Akk sehr wohl wissen/können

stehen: (už) nevědět, kde člověku hlava stojínicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht

Stunde: vědět, která bijewissen, was die Stunde geschlagen hat

Teufel: Čertví!(Das) weiß der Teufel!

Trumpf: vědět, jak na towissen was Trumpf ist

weiß: bílý/bledý jako stěnaweiß wie die Wand

wer: kdovíjak, bůhvíjakwer weiß wie

Wind: vědět odkud vítr vanewissen, woher der Wind weht

gewiss: nevědět nic určitéhonichts Gewisses wissen

Wissen: pokud je mi známomeines Wissens

ah: Á, teď vím, proč to předtím nefungovalo!Ah, jetzt weiß ich, warum es vorher nicht funktionierte!

behandeln: Ví, jak se musí na šéfa.Sie weiß, wie man den Chef behandeln muss.

damit: Říkám to, abyste to věděli.Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.

dass: Vím, že chtěl přijít.Ich weiß, dass er kommen wollte.

dieser, diese, dieses: Vím jen to, že přijde.Ich weiß nur dies, dass er kommt.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Ona bydlí v tom - no, ty už víš kde.Sie wohnt in Dings - na, du weißt schon wo.

doch: Vždyť jsem to nemohl vědět!Ich konnte es doch nicht wissen!

finden: Vůbec nevím, co na té ženské má.Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.

Gewissen: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

heißen: Ví, co to znamená nést zodpovědnost.Er weiß, was es heißt, Verantwortung zu tragen.

können: Jeden nikdy neví.hovor. Man kann nie wissen.

längst: Vím to již dlouho.Ich weiß das schon längst.

man: Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.Man kann nie wissen, wozu das gut ist.

nicht: Sníh není černý, ale bílý.Schnee ist nicht schwarz, sondern weiß.

schon: Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!

sollen: Odkud to mám vědět?hovor. Woher soll ich das wissen?

soviel: Pokud vím...Soviel ich weiß...

soweit: Pokud vím, tak odjel.Soweit ich weiß, ist er verreist.

sowenig: Jakkoli má málo zkušeností, myslí si, že ví vždycky všechno nejlíp.Sowenig Erfahrung er (auch) hat, er will immer alles besser wissen.

tun: Nevím, co mám dělat.Ich weiß nicht, was ich tun soll.

Umfang: Rozsah jeho znalostí je značný.Der Umfang seines Wissens ist beachtlich.

viel: Ví mnohé.Er weiß vieles.

vorgehen: Nikdo neví, co se tady vlastně děje.Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.

Wand: Zbledl jako stěna.Er wurde weiß wie eine Wand.

was: Nevím, co (mám) říct.Ich weiß nicht, was ich sagen soll.

wissen: Pokud (já) vím,...Soviel ich weiß...

spolehlivý: vědět ze spolehlivých zdrojů coetw. aus verlässlicher Quelle wissen

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

člověk: Člověk nikdy neví.Man kann nie wissen.

dávno: To vím už dávno.Das weiß ich schon längst.

dobře: vědět vždy vše lépeimmer alles besser wissen

dovést: Dovede si pomoci.Er weiß sich zu helfen.

druhý: Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jaký: Nevím, jaké to má výhody.Ich weiß nicht, welche Vorteile es hat.

jistě: vědět co jistěetw. sicher wissen

kdyby: Kdybych to byl věděl dopředu.Hätte ich es vorher gewusst.

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

muset: To bych musel vědět předem.Das müsste ich im Voraus wissen.

něco: vědět něco bližšího(et)was Näheres wissen

obnášet: Vím, co to obnáší.Ich weiß, was das bedeutet.

obrátit se: Nevím, na koho se mám obrátit.Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll.

odkdy: Odkdy to víš?Seit wann weißt du das?

odkud: Odkud to mám vědět?Woher soll ich das wissen?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

potažený: (bíle) potažený jazyk(weiß) belegte Zunge

pramen: vědět co z dobrého prameneetw. aus guter Quelle wissen

přestat: Neví, kdy přestat.Er weiß nicht, wann aufzuhören.

příliš: Ví toho příliš.Er weiß zu viel.

souviset: Nevím, jak to souvisí.Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt.

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

ty: Však ty víš!Du weißt schon!

uhodit: přen. Ví, kolik uhodilo.Er weiß, was die Glocke geschlagen hat.

určitě: Jedno vím zcela určitě.Eins weiß ich ganz sicher.

vůbec: Vůbec to nevěděl.Er hat es gar nicht gewusst.

vy: expr. Však vy víte!Ihr wisst schon!

vyvléct se: Nevěděl, jak se má vyvléct.Er wusste nicht, wie er sich herauswinden soll.

vždyť: Vždyť jsem to věděl!Ich habe es doch gewusst!

zastrčit: Nevím, kam jsem to zastrčil.Ich weiß nicht, wo ich es verkramt habe.

zdroj: vědět co ze spolehlivého zdrojeetw. aus zuverlässiger Quelle wissen

bílý: mít co černé na bílémetw. schwarz auf weiß haben

černý: mít co černé na bílémetw. schwarz auf weiß haben

kde: Nevím, kde mi hlava stojí.Ich weiß nicht (mehr), wo mir der Kopf steht.

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

víc: Víc hlav víc ví.Zwei Köpfe wissen mehr als einer.

vítr: vědět odkud vítr foukáwissen, woher der Wind weht

Bescheid: vědět, být informovaný, vědět si radyBescheid wissen