Hlavní obsah

malen

Vyskytuje se v

ansehen: To se podívejme!Sieh (mal) (einer) an!

ein, eine, ein: jednou provždyein für alle Mal

gern: Trhni si! Ty mi můžeš...!Du kannst mich (mal) gern haben!

Herrgott: Hergot!, Zatraceně! zakletíHerrgott noch mal!

hören: No poslyš(te)!Hör mal!, Hören Sie mal!

Jubeljahr: jednou za uherský rok/sto letalle Jubeljahre (ein)mal

Mal: pokaždé, čím dálvon Mal zu Mal

Moment: Moment!, Okamžik!Moment (mal)!

Mondschein: Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!

noch: ještě jednounoch (ein)mal

nun: prostě, holtnun (ein)mal

Pfennig: obrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunujeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehen

sagen: Řekněme, že ...Sagen wir (ein)mal

Teufel: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

warten: Počkej!, Okamžik!, Moment!Warte mal!

eineinhalb: jedenapůlkrát tolikeineinhalb mal so viel

erst(er,e,es): poprvé, prvnězum ersten Mal(e)

letzt(er,e,es): naposled(y), poslednězum letzten Mal(e)

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

zweit(er,e,es): podruhé, ještě jednouzum zweiten Mal

aufhören: Už konečně přestaň!Hör mal endlich auf!

daran: Nech mě k tomu přivonět.Lass mich mal daran riechen.

durch: Nech mě projít.Lass mich mal durch =durchgehen.

erlauben: No dovol(te)!hovor. Erlaube mal/Erlauben Sie mal!

felsig: namalovat skalnaté pobřežíeine felsige Küste malen

genießbar: Ten je dneska zase nesnesitelný.hovor. žert. Er ist wieder mal nicht genießbar.

hässlich: namalovat ošklivý obrazein hässliches Bild malen

herhören: Všichni mě poslouchejte!Hört mal alle her!

mal: Čím chce (jednou) být?Was will er mal werden?

passieren: To se může stát každému.Das kann jedem (mal) passieren.

probieren: Smím ochutnat?Darf ich mal probieren?

verdammen: Zatraceně!Verdammt noch mal!

welcher, welche, welches: dítě, které namalovalo nejkrásnější obrázekdas Kind, welches das schönste Bild gemalt hat

zuhören: Teď mě dobře poslouchej!Jetzt hör(e) mir mal gut zu!

raten: Hádej!, Tipni si!hovor. Rat mal!

krajina: malovat krajinyLandschaften malen

poprvé: poprvé a naposledydas erste und (zugleich das) letzte Mal

brnknout: Brnkni mi někdy!Ruf mich mal an!

jedinkrát: jedinkrát v životěein einziges Mal im Leben

kolikrát - tolikrát: Kolikrát se o to pokoušel, tolikrát ztroskotal.Sooft er sich darum bemühte, jedes Mal scheiterte er.

krásně: krásně malovat/mluvitschön malen/sprechen

krát: pět krát tři metryfünf mal drei Meter

líznout (si): Lízni si!Leck mal!

minule: Co jsme minule četli?Was haben wir das letzte Mal gelesen?

namalovat: namalovat obrazein Bild malen

napodruhé: Necháme to napodruhé.Wir lassen es für nächstes Mal.

napoprvé: Pokus se zdařil hned napoprvé.Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.

naposled: Kdy jsme se viděli naposled?Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?

napříště: Napříště si dej pozor!Nächstes Mal pass auf!

nejprve: Nejprve se najez.Iss mal erst.

než: Počkej, než to vyřídím.Warte mal, bis ich es erledige.

nyní: Udělám to jindy, nyní nemám čas.Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.

obletět: Desetkrát obletěl zeměkouli.Er ist 10 Mal um die Erde geflogen.

obout se: Počkej, musím se ještě obout.Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.

okusit: Jeho víno musíte jednou okusit.Sie müssen seinen Wein mal kosten.

on, ona, ono: Podívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.

oženit se: podruhé se oženitsich zum zweiten Mal verheiraten

plácnout: Přestaň, nebo ti jednu plácnu.Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.

po: po prvézum ersten Mal

podruhé: Zvoní už podruhé.Er klingelt schon zum zweiten Mal.

pokrájet: Počkej, pokrájím ti to.Warte mal, ich schneide es dir vor.

prošetřit: prošetřit znovu případden Fall noch mal untersuchen

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre.

přetáhnout: Nepřetáhni přes okraj.Male nicht über den Rand.

příště: Příště to dokončíme.Das nächste Mal beenden wir das.

rozpomenout se: Zkus se na to rozpomenout.Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.

roztlačit: Můžete mě roztlačit?Könnt ihr mich mal anschieben?

stačit: Počkej na mě, nestačím ti.Warte mal, ich komme dir nicht nach.

těhotný: Je těhotná podruhé.Sie ist zum zweiten Mal schwanger.

tentokrát: Tentokrát ti neporadím.Ich rate dir dieses Mal nicht.

tolikátý: Opakuji co už po tolikáté!Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!

ukázat se: Někdy se zase ukaž.Lass dich mal wieder sehen.

vlézt: zhrub. Vlez mi někam.Du kannst mich mal., Leck mich!

vyhlédnout: Vyhlédni ven, jestli už jde.Schau mal hinaus, ob er schon kommt.

vyhrnout: Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.

vymstít se: Jednou se ti to vymstí.Es wird sich noch mal rächen.

vyprovodit: Počkej chvilku, vyprovodím tě.Warte mal, ich begleite dich.

vystydnout: Jez, jinak ti to vystydne.Iss mal, sonst wird es kalt.

zmetek: Ten mrňavej zmetek zase kradl.Die kleine Missgeburt hat wieder mal gestohlen.

ženit se: podruhé se ženitzum zweiten Mal heiraten

čert: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

dole: být jednou dole, jednou nahořemal unten, mal oben sein

okamžik: Počkej okamžik!Warte mal einen Augenblick!

trhnout: Trhni si nohou!Du kannst mich mal!, Scher dich zum Teufel!

all: jednou provždyein für alle Mal

vystřižený: To je den jako vystřižený.Das ist ein Tag wie gemalt.