Hlavní obsah

[schauen]

Vyskytuje se v

Gaul: Darovanému koni na zuby nehleď!Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!

Schau: být skvělýdie Schau sein

schauen: kdo je podobný, se podobá komuj. schaut j-m ähnlich

um: nervózně se rozhlížet kolem sebenervös um sich schauen

Schulter: dívat se komu přes ramenoj-m über die Schulter schauen

stier: strnule hledět před sebestier vor sich hin schauen

Weite: hledět do dálkyin die Weite schauen

zurücklegen: zaklonit hlavu a podívat se do výškyden Kopf zurücklegen und in die Höhe schauen

trauen: Důvěřuj, ale prověřuj!Trau, schau, wem!

prázdno: hledět do prázdnain die Leere schauen

bystře: tvářit se bystřeaufgeweckt schauen

dál: zadívat se do dáliin die Ferne schauen

dívat se: dívat se do zrcadlain den Spiegel schauen

jelito: Co koukáš, ty jelito!Was schaust du, du Taps!

mračit se: Nemrač se!Schau nicht so finster drein!

nadějně: Vypadá to nadějně.Das schaut hoffnungsvoll aus.

nedůvěřivě: nedůvěřivě se dívat na koho/coauf j-n/etw. misstrauisch schauen

ohlédnout se: Ohlédni se po nějaké tužce.Schau dich nach einem Bleistift um.

ojedinělý: ojedinělé přeháňkyvereinzelte Schauer

okno: dívat se z oknaaus dem Fenster schauen

on, ona, ono: Podívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.

podívat se: podívat se komu do očíj-m in die Augen schauen

přehlídka: zorganizovat/uspořádat/zakončit přehlídkueine Schau organisieren/veranstalten/beenden

shora: Dívá se na každého shora.Er schaut auf jeden von oben herab.

skrz: podívat se skrzhindurch schauen

vyhlédnout: Vyhlédni ven, jestli už jde.Schau mal hinaus, ob er schon kommt.

vyhlížet: Netrpělivě vyhlížela listonoše.Sie schaute ungeduldig nach dem Briefträger aus.

vykukovat: Vykukovala za závěsem.Sie schaute hinter dem Vorhang hervor.

vzdorovitě: tvářit se vzdorovitětrotzig schauen

zamračeně: tvářit se zamračenědüster schauen

zírat: To zíráš, co?Da schaust du, was?

zostra: podívat se komu zostra do očíj-m scharf in die Augen schauen

mráz: Mráz mu přejel po zádech.Ihm lief ein Schauer über den Rücken.

ausschauen: Jak to s tebou vypadá?Wie schaut's aus mit dir?