Hlavní obsah

problém

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (potíž ap.) problema m(obtíž) difficoltà f(překážka) ostacolo mMáme vážné problémy.Abbiamo seri problemi.vyřešit problémrisolvere un problema
  2. (sporná otázka) problema m(záležitost) faccenda f(téma) argomento m

Vyskytuje se v

močení: problémy s močením, obtížné močenídifficoltà di urinare

vážný: vážný problémproblema serio

integrovat: Integrovali se do společnosti bez problémů.Si sono integrati nella società senza problemi.

jednat se: Pokud se jedná o mě, nemám s tím problém.Per quanto mi riguarda non è un problema.

létat: Zase lítá v problémech.È di nuovo nei guai.

nadělat: Nadělali jen samé problémy.Hanno combinato solo i problemi.

nafouklý: Problém je zbytečně nafouklý.Il problema è inutilmente gonfiato.

namočit: Namočili nás do svých problémů.Ci hanno coinvolto nei loro problemi.

narazit: Narazili jsme na problémy.Ci siamo imbattuti in alcuni problemi.

následovat: Následoval jeden problém za druhým.C'era un problema dopo l'altro.

případný: případné problémyeventuali problemi

spočívat: V čem spočívá ten problém?In che cosa consiste il problema?

tkvít: Problém tkví v tom, že...Il problema consiste nel fatto che...

tu: Je tu jistý problém.C'è un certo problema.

u: problémy u některých pacientůproblemi in alcuni pazienti

vedle: Vedle ... existují další problémy.A parte di ... esistono altri problemi.

anziano: problémy seniorůi problemi degli anziani

baricentro: jádro problémubaricentro di un problema

cercare: koledovat si o problémycercare rogne/guai

cuore: jádro problémuil cuore del problema

difficile: těžko řešitelný problémproblema difficile da risolvere

difficoltà: mít obtíže/problémy s čím činností ap.essere in difficoltà a fare qc

esaminare: zabývat se problémemesaminare un problema

essenza: jádro problémuessenza del problema

fondo: jít k jádru problémuandare a fondo di un problema

modo: různé přístupy k problémumodo differente di affrontare problemi

natura: technické problémy, problémy technického rázuproblemi di natura tecnica

nocciolo: jádro problémuil nocciolo della questione

nodo: jádro problémuil nodo della faccenda

primario: zásadní problémproblema di primaria importanza

problema: To je vážný problém.È un problema grave.

consistere: V čem spočívá ten problém?In che cosa consiste il problema?

disarmare: neustupovat před problémynon disarmare di fronte alle difficoltà

dovere: Za ty problémy může ona.A lei si devono i problemi.

incontrare: narazit na problémyincontrare difficoltà

insomma: Takže to je ten problém.Insomma, il problema è questo.

non: Žádný problém.Non c'è nessun problema.

piovere: Nahrnuly se na něj problémy.Gli sono piovuti addosso dei problemi.

annegare: utápět problémy v alkoholuannegare i dispiaceri nell'alcol

problém: vyřešit problémrisolvere un problema