Hlavní obsah

země, zem

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (planeta) the Earth, the globe
  2. (stát) country, land, staterodná zeměnative land, (domovina) homeland, (otčina) fatherland, motherland, mother countryčlenská zeměmember countryprůmyslové/rozvojové zeměindustrial/developing countries
  3. (povrch) ground, earth, landpod zemíunder the groundK zemi! povel(Get) down!, hovor. Hit the deck!voj. střela země-vzduchsurface-to-air missile
  4. (podlaha) floor, ground(i krytina) flooring
  5. (pevnina) (dry) land, earth(po pobytu na vodě nebo ve vzduchu) terra firma
  6. (hlína) soil, earth(pozemek) land

Vyskytuje se v

arabský: arabské zeměArab countries

plácnout sebou: plácnout sebou (na zem)fall over/down/flat, zalehnout throw osf flat, hit the deck

pod, pode: pod zemíunderground, under/below (the) ground

ráj: ráj na zemiheaven on earth, earthly paradise

raketa: raketa země-vzduchsurface-to-air missile

rozvojový: rozvojové zemědeveloping countries

srovnat: srovnat co se zemí dům ap.flatten sth, raze sth (to the ground)

vnitrozemský, vnitrozemní: vnitrozemská země bez přístupu k mořilandlocked country

zaslíbený: i přen. země zaslíbenáthe Promised Land

aby: Utekl ze země, aby ho nezajali.He fled the country lest he be captured.

dopadnout: dopadnout na zemfall (down) on the ground

lehnout (si): Lehla si na zem.She lay down on the floor.

ležet: Ležel na zemi.He was lying on the ground.

na: na zemion the floor

nepřátelský: voj. nepřátelská zeměenemy country

padnout: padnout k zemifall to the ground, hovor. hit the deck

prchat: Lidé prchají ze země.People are fleeing their country.

průmyslově: průmyslově vyspělá zeměindustrially advanced country

přistoupit: Země přistoupila k EU.The country joined the EU.

pustit: Pustila to na zem.She let it fall on the floor.

sebrat: Sebral ze země tužku.He picked up a pencil from the floor.

strhnout: strhnout koho k zemipull sb to the ground

tlačit: tlačit koho/co k zemipush sb/sth to the ground

točit se: Země se točí kolem své osy.The Earth rotates on its axis.

trčet: Kůl trčel ze země.The pole was sticking out of the ground.

uprchnout: Mnoho lidí uprchlo ze země.Many people fled the country.

vpadnout: Vpadli do země.They invaded the country.

vřít: V zemi to vře.The country is in ferment., There is unrest in the country.

vsáknout se: Voda se vsákla do země.Water soaked into the ground.

vyhnat: Byli vyhnáni ze země.They were expelled from the country.

vyhostit: Byli vyhoštěni (ze země)...They were expelled (from the country) ...

zbavit: Chtějí zbavit zemi korupce.They want to rid the country of corruption.

zvednout se: zvednout se ze země po pádu ap.pick osf up

život: vznik života na zemithe origins of life on earth

accession: (nově) přistupující země do EU ap.accession countries

competitor: konkurenční zeměcompetitor countries

country: země původucountry of origin

dig: hledat v zemi co hrabánímdig for sth

down: K zemi!Get down!

English: anglicky mluvící zeměEnglish-speaking countries

ground: pod/nad zemíbelow/above ground

ground level: v úrovni země/s okolímat ground level

heaven: ráj na zemiheaven on earth

interceptor: (obranná) střela země-vzduch, protiletadlová střelainterceptor missile

member: členská země (Evropské unie)(EU) member country

mid-air: ve vzduchu, nad zemíin mid-air

missile: střela země-vzduchsurface-to-air missile

native: rodná země, vlastnative country

order: zákaz vstupu do země Velké Británie - potenciálně nebezpečným osobámexclusion order

paradise: pozemský ráj, ráj na zemiearthly paradise

partner: partnerská zeměpartner country

produce: země těžící ropuoil-producing countries

residence: země trvalého pobytucountry of residence

scorched earth: taktika spálené zeměvoj. scorched earth policy

signatory: signatářské zeměsignatory countries

supplier: dodavatelská zeměsupplier country

cross: Silnice protíná celou zemi.The road crosses the whole country.

impact: Na Zemi dopadl velký objekt.A large object impacted the Earth.

land: rodná zeměnative land

tremble: Země se zachvěla.The earth trembled.

země: rodná zeměnative land, domovina homeland, otčina fatherland, motherland, mother country

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým

become: become ofstát se s kým/čím, přihodit se komu/čemu

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

buddy: hovor. become buddiesskamarádit se

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho

damp: become dampzvlhnout, zapařit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.

depopulated: being/becoming depopulatedvylidňující se

dilapidated: become dilapidated(z)chátrat

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

engorged: become engorgednalít se prsy mlékem

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entwined: become entwinedproplést se, prolnout se

erect: become erectvztyčit se, ztopořit se

estranged: become estrangedodcizit se

extinct: become extinctvyhynout

friend: become friendsskamarádit se, spřátelit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

hazy: become hazyzamlžit se

infatuated: become infatuated with sbzbláznit se do koho

infect: become infected with sthnakazit se čím

inured: become inured to sthzvyknout si, uvyknout si na co

jealous: get/become jealous of sbzačít žárlit na koho

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

naturalize: become naturalizedzdomácnět rostlina v novém prostředí

operative: become operativezačít fungovat, naběhnout systém ap.

overcast: become overcastzatáhnout se obloha

overgrown: become overgrown with sthzarůst čím

pale: turn/go/become pale(z)blednout

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

public: become publicdostat se na veřejnost informace

radicalize: become radicalizedzradikalizovat se

rampant: become rampantrozbujet se, rozmáhat se, rozmoci se

septic: become/go septiczanítit se

stiff: become stiff(z)tuhnout, znehybnět

unfashionable: become unfashionablevyjít z módy

vocal: become vocalzačít se ozývat nespokojeně

worn out: become worn outopotřebovávat se

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

painful: become painfulzačít bolet, rozbolet

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

nabýt: come (a)round, come to one's senses, become consciousnabýt vědomí probrat se

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

propadnout: become addicted to drugspropadnout drogám

přijít: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

vejít: become known, get out, vyjít najevo come outvejít ve známost

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

vyjít: go out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionable, stát se zastaralým go out of datevyjít z módy

známost: become known, najevo come outvejít ve známost

dostat: get scared, become afraid, hovor. get cold feet, lose one's nervedostat strach

nevolno: She became unwell., od žaludku She went sick.Udělalo se jí nevolno.

onemocnět: He became seriously ill.Vážně onemocněl.

počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena

předurčit: I was predestined to become ...Bylo mi předurčeno stát se ...

stát se: He became a victim of ...Stal se obětí ...

terč: be/become a laughing stockbýt/stát se terčem posměchu

zesílit: The wind became even stronger.Vítr ještě zesílil.

zošklivit se: He soon became fed up with it.Brzy se mu to zošklivilo.

přerůst: become too much for sb to handle, být mimo kontrolu get out of hand, be beyond sb's controlpřerůst komu přes hlavu

vypadnout: get out of practice, v dovednosti get/become rusty, ztratit výkonnost lose one's gripvypadnout ze cviku