Hlavní obsah

Der

dareodvážit se, opovážit se, troufat si

theirjejich, své, svůj

thereje/jsou

they're(oni) jsou

Vyskytuje se v

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

comparison: co je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.there is no comparison between sth and sth

dare: neopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžkadon't you dare do sth

excuse: co je neomluvitelné, co se nedá omluvit, není omluvy pro cothere is no excuse for sth

harm: nikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá coit does no harm to do sth, there is no harm in doing sth

hell: bude zle, to bude oheň na střešethere'll be hell to pay

here: nepodstatný, irelevantní argument ap.neither here nor there

hurry: Není kam spěchat., To nespěchá.There's no hurry.

like: Není nad ...There is nothing like ...

love: nemají se (zrovna) v láscethere is no love lost between them

mistake: není pochyb o čem, je zcela zjevné cothere is no mistaking sth

no: nelze, nedá se, není možné cothere is no doing sth

nothing: jediná možnost je, není jiné řešení, nežthere is nothing for it but

over: tam(hle) poblíž nebo v jiné zemiover there

say: co má spoustu výhodthere is a lot to be said for sth

something: na čem něco je myšlence, návrhu ap.there is something in sth

telling: Nelze (s určitostí) říci ...There's no telling ...

there: je/jsou co kde vyjadřuje existencithere is/are

thing: co (prostě) neexistujethere is no such thing as sth

use: Nemá cenu, Je zbytečné dělat coThere's/It's no use doing sth

way: v žádném případě, rozhodně nein no way, there's no way

be: je/jsou, existuje/existují co/kdothere is/there are

binding: binding wirevázací drát

braided: tech. braided wiresplétaný drát

line: power linesdráty elektrického vedení

razor wire: razor wiredobehnaný žiletkovým drátem

scramble: scramble through sthprodírat se, drát se kudy

substitute: nic nenahradí co, co je nenahraditelnéthere is no substitute for sth

voltage: high-voltage power linesvysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětí

wire: barbed wireostnatý drát

wiry: wiry hairvlasy jako dráty

all: Vůbec jsme tam nešli.We didn't go there at all.

anybody: Je tady někdo?Is there anybody here?

apart: Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.Their views are miles apart.

as: Hra začala, jakmile jsem tam přišel.The play started as I got there.

better: Měl bys tam raději jít.You'd better go there.

breath: Vzduch se ani nepohne.There's not a breath of air.

brew: Co se tam chystá/děje?What's brewing down there?

discover: Zjistilo se, že tam byl také.It was discovered that he had been there too.

doubt: Není pochyb, že ...There is no doubt that ...

drum: dunění jejich nohoudrum of their feet

entire: Strávil tam celý život.He had spent there his entire life.

estimated: Bylo tam odhadem 300 lidí.There were an estimated 300 people.

evidence: Jejich postoj se projevuje v ...Their attitude is evidenced in ...

fear: Není se čeho bát.There is nothing to fear.

for: Máš telefon.There is a phone call for you.

get: Dostali se tam bez problémů.They got there without problems.

grievance: Nejvíc jim vadí, že ...Their main grievance is that ...

happen: Náhodou tam zrovna byl.He happened to be there.

if: Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.If there was any disappointment it was temporary.

in: Budu tam za minutku.I'll be there in a minute.

insist: Trvala na tom, abych tam byl.She insisted on my being there.

instead: Šel jsem tam místo něj.I went there instead of him.

it: Ne že bych tam nechtěl být.It's not that I don't want to be there.

lightning: Blýská se.There's lightning.

luck: Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.You're in luck! There's one ticket left.

misquote: Uvedli/Udali špatně své ceny.They misquoted their prices.

must: Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...If you must go there take at least ...

nearly: Už je skoro tam.He is nearly there.

need: Není (po)třeba, abys mi pomáhal.There's no need for you to help me.

no one: Není tu nikdo toho jména.There's no one here of that name.

other: Není jiná možnost než ...There is no other choice than ...

point: V tom máš pravdu.You have a point there.

again: ale taky, ale stejně takbut/then/there again

self-conscious: Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.I stood there, feeling self-conscious.

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

ostnatý: barbed wire, řidč. barbwireostnatý drát

poptávka: po čem je velká poptávkasth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sth

proud: live wiredrát pod proudem

smysl: nemá smysl dělat coit's no use, there's no point (in) doing sth

táhnout: Táhne. průvanThere is a draught.

tamten: tamtithose (over there)

zpět: tam a zpět chodit ap.to and fro, back and forth, jet there and back

ačkoli: Šel tam, ačkoli nebyl zván.He went there, even though he wasn't invited.

: Mohlo by jich být až 20 000.There could be as many as 20 000 of them.

běda: Běda ti tam jít! neopovaž seDon't you dare go there!

během: Budu tam během hodiny.I'll be there within one hour.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Is there a gas station nearby?

blýskat (se): Blýská se.There is lightning.

být: Je mnoho věcí ...There are many things ...

cena: To nemá cenu. je to zbytečnéIt is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.

čas: Není času nazbyt.There's no time to lose.

dojít: Došlo k mnoha změnám.There have been many changes., Many changes have taken place.

dovést: Dovedu vás tam.I will take you there.

dovolit si: To bych si nikdy nedovolil.I would never dare.

držet se: Drž se!nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!

existovat: Existuje spousta možností.There are lots of possibilities.

háček: Má to ale háček.But there is a catch/snag in it.

hned: Přijdu hned.vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.

hotový: Hotovo! práceThere!, I am finished!

hrozit: Hrozí (nebezpečí), že ...There is a danger that ..., There's a threat of ...

hřmět, hřmít: Hřmí.It is thundering., There's thunder.

chvíle: Budu tam za chvíli.I'll be there in a moment.

jak: Jak se tam dostanu, zavolám ti.I'll call you as soon as I get there.

jejich: Ty nejsou jejich.Those are not theirs.

jich: Kolik jich je?How many are they?, How many of them are there?

jinak: Jinak to nejde.There is no other way.

kdykoli: Kdykoli tam přijdu ...Whenever I come there ...

klidně: Klidně tam půjdu.I don't mind going there., I have no problem going there.

lavina: Spadla lavina.There was an avalanche.

místo: Místo mě tam šel on.He went there instead of me.

mluvit: Mluví se o tom, že ...There are rumours/It is rumoured that ...

možnost: Nebyla jiná možnost.There was no other way., We had no other choice.

muset: Nemusel jsi tam chodit.You didn't have to go there.

na: Nic na tom není.There is nothing to it.

náhodou: Náhodou tam byl.He happened to be there.

nahoře: tam(hle) nahořeup there

najednou: Nemůžeme tam jít všichni najednou.We can't go there all at the same time.

napadnout: Ať tě to ani nenapadne!Don't even think about it!, Don't you dare!

nás: Je nás šest.There are six of us.

navzdory: Šel tam navzdory zákazu.He went there in spite of the ban.

nazbyt: Není času nazbyt.There's no time to spare/lose.

nebezpečí: Hrozí nebezpečí, že ...There is a danger of ...

něco: Něco na tom je. myšlence, návrhu ap.There's something in/to it.

nedohledno: Řešení je v nedohlednu.There is no solution in sight.

nějaký: Je vůbec nějaký ... ?Is there any ... ?

někam: Dá se tady někam jít? za zábavouIs there any place to go here?

někdo: Je tady někdo?(Is there) anybody here?

nelze: Nelze jinak.There is no other way., It can't be avoided.

nemuset: Nemusíš tam jít.You don't have to go there.

nic: Nemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.

nich: Je u nich. domaHe is at their place.

odpadnout: Dnes vyučování odpadlo.There was no school today.

odvážit se: Neodvážil jsem se mu to říct.I didn't dare to tell him.

opovážit se: Opovaž se! nedělej toDon't you dare!

panovat: Panuje obecný názor, že ...There is a widespread belief that ...

poblíž: Je tady poblíž lékárna?Is there a pharmacy near here?

podařit se: Podařilo se mi tam dostat.I managed to get there.

pochyba: O tom není pochyb.(There is) no doubt about that.

popřít: Nelze popřít, že ...It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...

potřeba: Není potřeba.There is no need to., It is not necessary.

prázdno: Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdoThere wasn't a living soul there.

prchat: Lidé prchají ze země.People are fleeing their country.

přežít: Přežili jen čtyři lidé.Only four people survived., There were only four survivors.

rvačka: Došlo ke rvačce.There was a fight.

sám: Nemůžeš tam jít sám.You can't go there alone.

sílit: Jejich vliv sílí.Their influence grows stronger.

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

spěchat: Není kam spěchat.There is no hurry.

splést si: Spletl si jejich jména.He mixed their names up.

spor: O tom není sporu.Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.

strávit: Strávil jsem tam skoro rok.I spent there almost one year.

drát: barbed wireostnatý drát