Hlavní obsah

who'll [huːl]

Vyskytuje se v

care: Who cares?Koho to zajímá?, Co na tom?, Komu na tom záleží?

that: that...which/whoten...který rozvádí původní výrok

concern: to whom it may concernpříslušné odpovědné osobě, k rukám osoby, které se to týká na dopisech s nejasným adresátem

say: hovor. Says who?A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžka

anyone: Do you know anyone who ...?Znáš někoho, kdo ...?

be: Who are you?Kdo jste?

be: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

blame: Who is to blame?Čí je to vina?, Kdo za to může?

bring: Who has brought it?Kdo to přinesl?

can: I can't tell you who did it.Nemohu vám říct, kdo to udělal.

cast: Who's in the cast?Kdo v tom hraje?

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?

could: Who could have done it?Kdo to mohl udělat?

date: Who is your date?S kým máš rande?, S kým jdeš? na akci ap.

double: farmer who doubles as a nursefarmářka, která pracuje také jako zdravotní sestra

else: Who else?Kdo jiný?

for: Who's for a sandwich?Kdo chce sendvič?

from: Who is it from?Od koho to je?

it: Who is it?Kdo je (to)?, Kdo volá?

it: It was I who found him.To já jsem ho našel.

nameless: A friend who will remain nameless ...Přítel, kterého nebudu jmenovat ...

one: The one man who ...Jediný muž, který ...

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

see: See who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.

speak: Who am I speaking to?S kým mluvím? do telefonu ap.

that: that person who violates the lawčlověk, který porušuje právo

wait: Who are you waiting for?Na koho čekáte?

who: Who do you work for?Pro koho pracuješ?

whom: I want to send a telegram. – To whom?Chci poslat telegram. – Komu?

whom: writer in whom I took an interestspisovatel, o něhož jsem se začal zajímat

whose: Whose fault is it?Čí to je chyba?

wonder: I wonder who did it.Zajímalo by mě, kdo to udělal.

kdo: komu?(to) whom, who ... to

kdo: s kým?with whom, who ... with

kdo: od kohofrom whom, who ... from

čekat: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

čí: Čí je to vina?Whose fault is it?

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

chyba: Čí je to chyba?Whose fault is it?, Who's to blame?

chybět: Kdo chybí?Who is absent?

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

jenž, jež: ten, jenž to udělalthe one who did it

kdo: S kým chcete mluvit?Who do you want to speak with?

kdo: Od koho to je?Who is it from?

mít: Za koho mě máš?Who do you think I am?

mluvit: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, Kdo je to? Who's this?

moct: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

moct: Kdo za to může?Who's to blame for it?, Whose fault is it?

na: Co na tom?Does it matter?, Who cares?

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

odpovědný: Kdo je za to odpovědný?Who is responsible for it?

ona: To ona to způsobila.It's her who caused it.

patřit: Komu to patří?Who does it belong to?, Whose is it?

rozbít: Kdo rozbil to okno?Who has broken the window?

říct: Kdo Vám tohle řekl?Who told you this?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

služba: Kdo má službu?Who is on duty?

šéfovat: Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

tah: Kdo je na tahu?Whose move is it?

ten, ta, to: Kdo je ta holka?Who is the girl?

ti, ty, ta: ti, kdo ...those who ...

ti, ty, ta: Ti z vás, kteří ...Those of you who ...

ti: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

vás: Kdo z vás?Who of you?

vina: Čí je to vina?Who is to blame?

viník: Kdo je viníkem?Who is to blame (for it)?, i u nehody ap. Who is at fault?, čí je to chyba? Whose fault is it?

vyhrát: Kdo vyhrál?Who won?

zač: Zač mě máš?Who do you think I am?

zač: Co je to zač? kdo to jeWhat/Who is he?

zajímat: hovor. Koho to (vůbec) zajímá?Who cares?, Who gives a toss?

že: Že by mu to řekla ona?I wonder if it was her who told him.

a: No a?So what?, And?, Who cares?

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

smát se: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs longest.

trpělivost: Trpělivost přináší růže.Good things come to those who wait.

zamést: Ať si každý nejdříve zamete před vlastním prahem.People who live in glass houses should not throw stones.

zpívat: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.He who pays the piper calls the tune.