Hlavní obsah

we'd [wiːd unstressed wɪd]

Vyskytuje se v

here: Here we are.A ejhle., A najednou. před nečekaným sdělením

let: let's, let usvyjadřuje výzvu

there: there you go/we are(tak) vidíš, a máš to, co jsem ti říkal

all: all of usmy všichni

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

order: We can't supply your order.Nemůžeme splnit vaši objednávku.

together: We are together in the way we see it.V našem pohledu na věc jsme zajedno.

a, an: We've got a new car.Máme nové auto.

agree: We couldn't agree on it.Nemohli jsme se na tom shodnout.

agreed: Are we agreed?Jsme domluveni?, Dohodnuto?

all-out: We'll be going all out to ...Nasadíme všechny síly ...

along: As we walked along ...Jak jsme tak šli ...

another: We're going to have another baby.Budeme mít další dítě.

anything: We can't do anything.Nemůžeme nic dělat.

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

be: If we are to manage it ...Jestli to máme zvládnout ...

behind: We are 2 months behind schedule.Jsme 2 měsíce pozadu za plánem.

box in: We were boxed in by other cars.Byli jsme uvězněni ostatními auty.

bring off: We didn't bring it off.Nepovedlo se nám to.

burgle: We've been burgled.Vykradli nás.

catch up: We must catch up with them.Musíme je dohonit.

catering: We do catering for large companies.Zajišťujeme stravování pro velké firmy.

class: We have no classes today!Dneska není vyučování/škola!

close: They are closing on us.Dohánějí nás.

come between: Money can never come between us.Peníze nás nikdy nerozdělí.

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

do: We do apologize.Velice se omlouváme.

drown: We are drowning in debt.Topíme se v dluzích.

each: We hardly know each other.Sotva se známe.

first: It was the first we heard of it.Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.

follow: We are being followed.Jsme sledováni., Sledují nás.

for: We talked for a while.Chvilku jsme si povídali.

fuel: We ran out of fuel.Došlo nám palivo.

get: We didn't get a room.Nedostali jsme pokoj.

good: We had a good time.Měli jsme se fajn.

have: We haven't any shops in this city.V tomhle městě nemáme žádné obchody.

idea: Can you give us an idea of ...Můžeš nám nějak přiblížit ...

join: Will you join us?Přidáte se k nám?

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

look forward to: We look forward to seeing you.Těšíme se na vás.

make: We are making a film about war.Natáčíme film o válce.

manage: We won't manage it before eight.Před osmou to nestihneme.

may: We may have some rain tomorrow.Možná, že zítra zaprší.

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

movie: We'll go to a movie.Půjdeme do kina.

must: We must cope with it.Musíme se s tím vypořádat.

need: We needn't have spent so much money.Nemuseli jsme utratit tolik peněz.

none: none of usnikoho/žádný z nás

of: many of usmnozí z nás

off-air: We'll go off air soon.Brzy přerušíme/ukončíme vysílání.

on: We spent too much time on it.Strávili jsme tím příliš mnoho času.

one: We are the only ones who know.Jsme jediní, kdo o tom ví.

ought: We ought not to quarrel.Neměli bychom se hádat.

our: We are responsible for our actions.Jsme odpovědní za své činy.

ourselves: We built it ourselves.To jsme postavili my sami.

out of: We are/have run out of petrol.Došel nám benzín.

pass: We are just passing through.Jenom projíždíme.

run out: We ran out of petrol.Došel nám benzín.

shall: as we shall seejak (ještě) uvidíme

short: We are running short of sth.Už nám dochází co.

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

sometime: Come and see us sometime.Přijď nás někdy navštívit.

sorry: We are sorry to inform you...S politováním vám oznamujeme...

such: We couldn't believe such a thing.Něčemu takovému jsme nemohli uvěřit.

take: It will take (us) years.To (nám) potrvá léta.

the: We ignored the waiter.(Toho) číšníka jsme ignorovali.

time: We had a great time.Báječně jsme si to užili.

trouble: We are in serious trouble.Máme vážné potíže.

until: We work until 2 a.m.Pracujeme až do 2 hodin ráno.

us: Will you join us?Přidáš se k nám?

wander: We wandered the streets.Toulali jsme se ulicemi.

way: We'll have to ask the way.Budeme se muset zeptat na cestu.

well: Well, we can start.(Takže) můžeme začít.

where: Where are we going?Kam jdeme?

whereby: a system whereby we work more overtimesystém, podle něhož pracujeme více přes čas

which: We have raised 50 000, which is good.Získali jsme 50 000, což je dobré.

would: We would be glad if ...Byli bychom rádi, kdyby ...

americký: US dollar, American dollaramerický dolar

go: Where do we go from here?Tak co teď?, Co budeme dělat? při řešení problému

nás: for uspro nás

právě: (at) this very moment, just now, v přímé řeči též as we speakprávě teď

prdel: We are fucked.Jsme v prdeli.

vysoce: We highly appreciate sthVysoce si ceníme čeho pomoci ap.

zbavit: deliver us from evilnáb. zbav nás od zlého

báječně: We had a great time.Báječně jsme se bavili.

během: We will meet at lunchtime.Sejdeme se během oběda.

benzin: We have run out of fuel.Došel nám benzín.

bezvadně: We had a great time.Měli jsme se bezvadně.

bydlet: We are staying in a good hotel.Bydlíme v dobrém hotelu.

divadlo: We will go to the theatre.Půjdeme do divadla.

dohromady: We will share it.Budeme to mít dohromady.

docházet: We are running out of sugar.Dochází nám cukr.

dojít: We've run out of petrol.Došel nám benzín.

dokázat: We made it!Dokázali jsme to!

doktor: Call/We need a doctor.Zavolejte/Potřebujeme doktora.

dolar: one hundred US dollars100 amerických dolarů

dospět: We reached an agreement.Dospěli jsme k dohodě.

dostat se: We will come to that later.K tomu se dostaneme později.

dovolená: We are here on holiday.Jsme tady na dovolené.

dovolit si: We can't afford a new fridge.Nemůžeme si dovolit novou ledničku.

fajn: We had a good time.Měli jsme se fajn.

host: We will have guests.Budeme mít hosty.

chybět: We still fall short of hundred pounds.Ještě nám něco chybí do sta liber.

jednička: We will take the number one tram/bus.Pojedeme jedničkou.

jet: Where are we going?Kam jedeme?

každý: each of uskaždý z nás

lanovka: We will take a cable car.Pojedeme lanovkou.

letět: We're flying on holiday.Letíme na dovolenou

málo: We rarely meet.Vídáme se málo.

minout se: We passed each other in the door.Minuli jsme se ve dveřích.

místo: Here we are.Jsme na místě. u cíle

mít: We had little money.Měli jsme málo peněz.

mít se: We had a great time.Měli jsme se báječně.

mluvit: We are not on speaking terms.My spolu nemluvíme.

moct: We did our best.Dělali jsme, co jsme mohli.

možná: We might ...Možná bychom mohli ...

možnost: There was no other way., We had no other choice.Nebyla jiná možnost.

najednou: We can't go there all at the same time.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

nám: Send it to us.Pošlete nám to.

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.

naobědvat se: Will you have lunch with us?Naobědváš se s námi?

napevno: We have a firm deal.Jsme napevno domluveni.

naúčtovat: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

ne: Let's go, shall we?Tak jdeme, ne?

nehoda: We had an accident.Měli jsme nehodu.

nezbývat: We don't have much time left.Nezbývá nám moc času.

nic: There is nothing we can do.Nemůžeme nic dělat.

nikdo: We won't find anybody here.Tady nikoho nenajdeme.

obejmout: We hugged and kissed.Objali jsme se a políbili.

ocitnout se: We find ourselves in a strange situation.Ocitli jsme se ve zvláštní situaci.

odejít: We left the room.Odešli jsme z místnosti.

odkázat: We depend on him for help.Jsme odkázáni na jeho pomoc.

odpustit: forgive us our sinsbibl. odpusť nám naše hříchy

péct se: We sweltered all day in the sun.Celý den jsme se pekli na slunci.

plácnout si: Is it a deal then?, Do we have a deal?Tak co? Plácneme si?

plno: We have plenty of time.Máme plno času.

počítat: Can we count you in?Můžeme s tebou počítat?

my: with uss námi