Hlavní obsah

that's [ðæts]

Vyskytuje se v

argue: argue thattvrdit, prohlašovat uvádět argumenty

assuming: assuming (that)jestliže, pokud, v případě, že, za předpokladu, že

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

case: in that casev tom případě

catch: You wouldn't catch me doing that.To bych v životě neudělal.

certain: make certain (that ...)ujistit se, zajistit co, přesvědčit se (, že ...) udělat vše, aby

condition: on condition thatpod podmínkou, že

considering: considering thatpokud zvážíme, že, vzhledem k tomu, že, s ohledem na to, že

department: That is not my departmentTo není můj obor., To není v mé kompetenci., V tom se nevyznám.

do: That will do!To už (by snad) stačilo!, Už dost!, Přestaň! okřiknutí ap.

effect: to this/that effectv tomto/tom smyslu

fact: the fact thatto, že, skutečnost, že při zdůraznění

fancy: Fancy that!Jen si to představ!, No tohle!, To je neuvěřitelné!

fine: (that's) finedobře, fajn, prima

given: given (that)vzhledem k (tomu, že), pokud vezmeme v úvahu(, že), jelikož

granted: granted (that)pokud, za předpokladu/připustíme-li, že

have: rumour has it thatříká se, že

how: How about that?Co vy/ty na to?, To je co?

it: it's not (simply) thatne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodů

like: like this/that/sotakto, takhle tímto způsobem

matter: That's the end of the matter.A tím je věc uzavřena., A tím to hasne.

not: not thatne že by na úvod věty

now: now thatteď (když), když už

order: in order to/thataby, za účelem

provided: provided (that)za předpokladu (že), pokud, pod podmínkou (že)

providing: providing (that)za předpokladu/pod podmínkou, (že), jestliže, pokud

say: that is to sayto jest, a to, tedy při upřesnění

see: seeing thatprotože, jelikož vím, vidím, to vypadá že ...

so: so ... (that), so ... as totak ... že, natolik/tak ... aby

something: that's somethingaspoň, že to, (alespoň) něco

stand: it stands to reason (that ...)to dá rozum (, že ...)

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

sure: make sure (that)zajistit, udělat vše proto, (aby) že se něco stane

that: that often z čeho, ten vztahující se k čemu podobného typu

understand: be given to understand (that) ...do(z)vědět se, doslechnout se nepřímo se dozvědět

understanding: on the understanding thatpod podmínkou, že ..., za předpokladu, že ...

way: that/this waytak, takto

announcement: make an announcement that ...oznámit, že ... oficiálně

apart: apart from the fact that ...až na to, že... omezující okolnost

arrangement: make an arrangement that...dohodnout se, že...

certify: This is to certify that ...Tímto osvědčujeme, že ...

conclusion: come to the conclusion that ...dojít k závěru, že ...

convince: convince osf thatutvrdit se v čem, namluvit si, že

except: except thataž na to, že, jenže omezení

ilk: of that ilkhovor. téhož druhu, stejné sorty, stejného ražení, podobného typu

mischief: The mischief is that ...Potíž je v tom, že ...

presumption: work on the presumption that ...vycházet z předpokladu, že ...

regret: My regret is that ...Mrzí mě, že ...

screw: vulg. Screw that.Seru na to., Kašlu na to.

thing: such a thing, thing like thatněco takového tak strašného ap.

time: from that time (on)od té doby

why: that is whyproto

after: After he told me that ...Potom, co mi to řekl ...

against: That is against the rules.To je proti pravidlům.

allege: Reports allege that he was killed.Podle zpráv byl prý zabit.

apply: That applies to you as well.To platí i pro tebe.

assumption: I worked on the assumption that ...Vycházel jsem z předpokladu, že ...

baffle: That baffles me.To mi nejde na rozum.

be: It is likely that ...Je pravděpodobné, že ...

behind: Who is behind that?Kdo za tím stojí?

believe: It is believed that ...Má se za to, že ...

beyond: That's beyond me/my understanding.To je nad mé chápání.

boast: It is his boast that ...Může se (po)chlubit tím, že ...

bother: That doesn't bother me.To mi nevadí.

by: What do you mean by that?Co tím myslíš?

chance: What are the chances that ...?Jaká je pravděpodobnost, že ...?

come by: How did you come by that?Kdes to nabral?

complaint: My main complaint is that ...Nejvíc mi vadí, že ...

dandy: A zoo, that's dandy for the kids.Zoo to je něco pro děti.

dearly: That cost him dearly.i přen. To ho přišlo draho.

death: That will be the death of me!To bude můj konec.

decide: He decided that the tank was empty.Usoudil, že je prázdná nádrž.

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

doubt: There is no doubt that ...Není pochyb, že ...

down: That is down to hard work.To jen díky tvrdé práci.

easy: That's easy for you to say.To se ti lehce řekne.

fair: It's only fair that he won.Vyhrál zaslouženě., Zasloužil si vyhrát.

fanciful: That sounds fanciful.To zní jako výmysl.

feel: It felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.

all: not all thatne až/zas tak, ne zase tolik

akorát: only that..., the (only) problem is that...akorát, že... jenže, omezení

dalece: so much, insofar, to that extenttak dalece

doba: from that time on, since thenod té doby

ještě: just as well that, it's a good thing thatještě že

kromě: moreover, besides, navíc in addition to that, on top of that, dále further(more)kromě toho nadto

kvůli: in order to, so thatkvůli tomu, aby

mimo: besides that, navíc moreover, in addition to that, on top of thatmimo to

mít: I think that ...mám za to, že ...

naděje: hoping that ...v naději, že ...

nato: shortly after thatkrátce nato

nedlouho: shortly after (that)nedlouho nato

onen, ona, ono: this or thatten či onen

opačný: in the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwisev opačném případě

pod, pode: on condition that, providing thatpod podmínkou, že

podmínka: on condition/provided that ...pod podmínkou, že ...

poté: shortly after thatkrátce poté

poznání: attain the knowledge that, uvědomit si come to realize that ...dojít k poznání, že ...

proto: in order to, so that, so as toproto, aby

předpoklad: provided/on the understanding/pod podmínkou on condition that ...za předpokladu, že ...

přesto: despite the fact that, ačkoli even though, althoughpřesto, že

při: in the process, at that, zast. thereatpři tom během toho

případ: in case that, práv. in the event thatv případě, že

přítomný: those/people presentpřítomní

radno: It is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...Je radno

samozřejmost: He takes it for granted that...Považuje to za samozřejmost, že...

síla: úžas That's (really) something!, pohoršení That's a bit too much!Tak to je síla!

skutečně: Really?, Is that a fact?Skutečně?

spor: no doubt (about that), indisputablybeze sporu

tak: so thattak aby

tamten: those (over there)tamti

ten, ta, to: i.e., that isto jest

teprve: That remains to be seen.To se teprve uvidí.

víra: do sth in good faith that ...udělat co v dobré víře, že ...

aby: See (to it) that ...Dohlédni, aby ...

: Hurry up so that you don't miss it.Pospěš, ať to nepropásneš.

bez, beze: No doubt about that.To je bez debaty.

bomba: That's cool!, Whacko!To je bomba! paráda

co: It is not your business!, That's none of your business!Co je ti do toho?

copak: What's worrying you?, What is it that worries you?Copak tě trápí?

ctít: That does him credit.To ho jenom ctí.

divný: It is strange (that) ...Je divné, že ...

dlužit: I owe you that., I owe it to you.Dlužím ti to.

dlužno: It must be said, that...Dlužno říci, že...

dobrat se: They arrived at the conclusion that ...Dobrali se závěru, že ...

dobře: That sounds good.To zní dobře. návrh ap.

docházet: It is beginning to dawn on him that ...Začíná mu docházet, že ...

donést se: I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...Doneslo se mi ...

dopustit: I won't allow that.To nedopustím.

dořešit: That remains to be solved.To se ještě musí dořešit.

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

dostat se: We will come to that later.K tomu se dostaneme později.

doufat: Let's hope that ...Doufejme, že ...

hloupost: That was a stupid thing to do., That was a stupid act.To byla hloupost. To jsi neměl dělat.

hrozit: There is a danger that ..., There's a threat of ...Hrozí (nebezpečí), že ...

humus: That's disgusting/slang. yucky!, Yuck!hovor. To je humus!

hustý: That was bad-ass!To bylo hustý!

chápat: (Do you) Get it?, slang. Dig that?hovor. Chápeš (to)?

chybět: That was close!Moc nechybělo! skoro se to stalo

jednat se: The issue is that ...Jedná se o to, že ...

jeho: That's his business.To je jeho věc.

jejich: Those are not theirs.Ty nejsou jejich.

jít: to zní dobře That sounds good, lze to udělat That could be done., hovor. That sounds doable.To by šlo.

kašlat: BrE Sod it., vulg. Screw that!, nebudu to dělat Blow this for a lark.Kašlu na to. je to těžké ap.

když: When he had done that..., Having done that...Když to udělal, ...

klonit se: tend/be inclined to think that ...klonit se k názoru, že

líbit: I could get used to it/that.To bych si dal líbit.