Hlavní obsah

book [bʊk]

Podstatné jméno

  1. knížka, kniha, svazektext bookučebnicebook reststojan na knihu pro čtení
  2. of sth sešit(ek) kupónů, známek ap., kniha čeho návštěv ap.book of stampsbloček známek
  3. books účetnictví, účty, účetní knihykeep the booksvést účetnictvíekon. book entryúčetní položkaekon. rate booksazebník

Slovní spojení

address book black book blue book book club book plate book value bookbinder bookbinding bookcase bookend bookkeeper bookkeeping bookmaker bookmaking bookmark bookseller bookshelf bookshop bookstall bookstore bookworm casebook cheque book cheque-book journalism coffee-table book colouring book comic book cookbook cookery book copybook course book exercise book guidebook handbook log book notebook order book passbook phone book phrase book pocketbook prayer book rule book school book scrapbook sketchbook statute book storybook stud book telephone book textbook workbook yearbook

Vyskytuje se v

black book: be in sb's black booksbýt u koho v nemilosti, mít to rozlité, být špatně zapsaný u koho

book: booksúčetnictví, účty, účetní knihy

trick: try every trick in the bookzkusit všechno možné k dosažení cíle

accountancy: ekon. accountancy booksúčetní knihy

booking: advance bookingpředprodej, rezervace předem

concertina: concertina bookleporelo skládací knížka

design: design bookvzorkovník, katalog návrhů

herd: herd bookplemenná kniha dobytka, kniha obsahující rodokmeny dobytka

jest: jest-booksbírka anekdot

mug: mug bookkniha s fotkami zločinců

office: ticket/BrE booking officepokladna, prodej lístků v kině ap.

pop-up: pop-up bookprostorové leporelo, dětská knížka s prostorovými vyklápěcími obrázky

psalm: bibl. the Book of PsalmsKniha žalmů

rate: ekon. rate booksazebník

reading: reading-bookčítanka

recipe: recipe bookkniha receptů, kuchařka

reference: reference bookodborná/specializovaná příručka/literatura encyklopedie, slovník - k ověření fakt

rule book: party rule bookstanovy strany

sample: sample bookvzorník, vzorkovník, vzorkovnice kniha vzorků

set: set bookpovinná četba určitá kniha

song: song bookzpěvník

statutory: statutory bookspovinně vedené záznamy firmy ap.

stock: stock bookskladní kniha

travel: travel bookcestovní průvodce, průvodce na cesty kniha

verse: book of versesbírka básní

visitor: visitors' booknávštěvní kniha na významném místě ap.

witchcraft: witchcraft bookčarodějnická kniha, kniha kouzel

ahead: book aheadrezervovat si předem

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

there: There is a book on the table.Na stole je kniha.

titled: a book titled ...kniha s názvem ...

brašna: schoolbag, satchel, na učebnice book bagškolní brašna

četba: required reading, zadaná assigned reading, BrE konkrétní kniha set bookpovinná četba

knížka: pupil's record bookžákovská knížka

konverzační: phrase bookkonverzační příručka

letenka: book a plane ticketrezervovat si letenku

naučný: (popular) science books(populárně) naučná literatura

omalovánka: colouring bookomalovánky

pamětní: visitors bookpamětní kniha návštěvnická

peněžní: cash bookpeněžní deník

pokladní: cash book/account/balanceekon. pokladní kniha/účet/zůstatek

poukázka: book tokenknižní poukázka

pravidlo: abide by/follow the rules, conform to the rules, přen. go by the bookřídit se pravidly, dodržovat pravidla

předpis: according to regulations, přen. by the bookpodle předpisů

převod: book transferekon. účetní převod

recept: recipe bookkniha receptů

rozlít: get into sb's bad bookspřen. rozlít si to u koho

sbírka: hl. BrE statute book, zákoník (legal) codepráv. sbírka zákonů

spořitelní: savings book, passbook, bankbookspořitelní knížka

účetní: accounting books/periodúčetní knihy/období

vydání: first/new/latest/book editionprvní/nové/nejnovější/knižní vydání

zákon: hl. BrE statute book, legal codesbírka zákonů

žalm: the Book of PsalmsKniha žalmů

bez, beze: book with no pictureskniha bez obrázků

být: I was just reading a book.Zrovna jsem četl knihu.

ještě: She still has the book.Ještě tu knihu má.

napsat: Who wrote that book?Kdo napsal tu knihu?

název: a book titled...kniha s názvem...

nést: The book has the title/is (en)titled ...Kniha nese název ...

o: book of one hundred pageskniha o sto stranách

objednat: book a tableobjednat si stůl

přeložit: He translated the book into English.Přeložil tu knihu do angličtiny.

rezervovat: I'd like to book a table.Rád bych (si) rezervoval stůl.

sehnat: Where can I get the book?Kde seženu tu knihu?

srovnat: She arranged her books.Srovnala (si) knihy.

ti, ty, ta: those books on the shelfty knihy na polici

učený: learned booksučené knihy

účetnictví: keep the booksekon. vést účetnictví

určený: book intended for children, children's bookkniha určená dětem

úryvek: extract from a new bookúryvek z nové knihy

vázat: bind bookspolygr. vázat knihy

zabývat se: book dealing with ...kniha zabývající se ...

zadat: reserve/book a tablezadat si stůl

zapsat: write sth down in the exercise bookzapsat (si) co do sešitu

zavřít: close a book/an umbrellazavřít knihu/deštník

zpracovat: adapt a book for the screenzpracovat knihu pro zfilmování

hodit se: suit sb's bookhodit se komu do krámu

vesnice: It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.To je pro mne španělská vesnice.

vroubek: be in sb's bad booksmít u koho vroubek

dohled: out of sightmimo dohled

historický: historical sighthistorická památka

pohledět: hovor. be a sight for sore eyes, be a joy to beholdbýt radost pohledět na koho/co

pustit: lose sight of sthpustit ze zřetele co

směnka: sight/blank billvista/bianko směnka

spustit: krásného ap. not to take one's eyes off sb/sth, stále hlídat not let sb out of one's sightnespustit oči z koho/čeho

zajímavost: place of interest, sight, tourist attractionturistická zajímavost

zmizet: disappear from sight, get out of sightzmizet z dohledu

zrak: have good/poor (eye)sightmít dobrý/špatný zrak

nedohledno: There is no solution in sight.Řešení je v nedohlednu.

slevit: lower one's sightsslevit ze svých nároků

spatřit: UFO was sighted/seen.Bylo spatřeno UFO.

vidění: know sb by sightznát koho (jen) od vidění

vidět: I can't stand the sight of him., nesnáším ho I hate his guts.Nemůžu ho ani vidět.

zahlédnout: Then I caught a sight of her.Pak jsem ji zahlédl.

zatajit se: The sight took his breath away., He was left breathless at the sight.Při tom pohledu se mu zatajil dech.

žalostný: He was a sorry sight.Byl na něj žalostný pohled.

mysl: Out of sight, out of mind.Sejde z o očí, sejde z mysli.

oko: Out of sight, out of mind.Sejde z očí, sejde z mysli.

pastva: feast for the eye(s), sight for the godspastva pro oči

pohled: love at first sightláska na první pohled

sejít: Out of sight, out of mind.Sejde z očí, sejde z mysli.

zálusk: have an itch for sth/sb, usilovat o set one's sights, have one's eye on sth/sbmít zálusk na co/koho

catch: catch a sight of sb/sthzahlédnout koho/co

come into: come into sightobjevit se v dohledu ap.

fade: fade from sightmizet z dohledu

lose: lose sight of sb/sthztratit z očí koho/co

out of: out of sightmimo dohled, pryč z dohledu

pathetic: be a pathetic sightskýtat žalostný pohled

-saving: sight-saving operationoperace na záchranu zraku

shoot: shoot on sightstřílet bez výstrahy hned při zpozorování, (za)střelit na potkání škodnou ap.

sight: loss of sightztráta zraku

sighted: partially sightedčástečně vidoucí

unseen: sight unseenbez předchozího vidění, naslepo koupit ap.

weak: weak sightslabý zrak

much: I didn't so much as catch sight of him.Ani jsem ho nezahlédla.

eye: It is a sight for sore eyes.Je to radost pohledět.

nevina: prokázat čí nevinuprove sb's innocence

presumpce: práv. presumpce nevinypresumption of innocence, neuznání viny pro pochybnosti benefit of the doubt

přiznat: práv. přiznat vinu u souduplead guilty to/of sth

svalit: svalit vinu na kohoput/lay/pin the blame on sb

vinou: vlastní vinouthrough one's own fault

čí: Čí je to vina?Whose fault is it?

popírat: práv. popírat svou vinuplead not guilty

vina: Čí je to vina?Who is to blame?

vlastní: ne vlastní vinouthrough no fault of one's own

act: dělat nevinného, předstírat nevinuact the innocent

circumstance: shodou okolností, náhodou, ne vlastní vinouby circumstance

collective: kolektivní vinacollective guilt

complicit: mít svoji vinu na čembe complicit in sth

fault: vinou, zaviněním kohothrough the fault of sb

guilty: přiznat svoji vinu za co před soudemplead guilty to/of sth

impute: dávat vinu komu za co, obviňovat, nařknout koho z čehoimpute blame to sb

innocence: dokázat svou nevinuprove one's innocence

innocent: trvat na své nevině ve všech bodech obžalobyplead innocent to all charges

lay: svést vinu na koholay the blame on sb

place: vinit koho, svalovat vinu na kohoplace blame on sb

presumption: presumpce nevinypráv. presumption of innocence

responsible: činit koho zodpovědným za co,klást co komu za vinuhold sb responsible for sth

snuggle: (při)tulit se, (při)tisknout se, (při)vinout se ke komu, k čemusnuggle (close)/up to sb, against sth

take: vzít na sebe vinutake the blame

verdict: výrok o nevině, zprošťující výrokverdict of not guilty

blame: svést to, svalit vinu na koho, vinit kohoput the blame on sb

plead: přiznat vinu, cítit se vinným u souduplead guilty to/of sth

wind: Řeka se vine mezi kopci.The river winds among the hills.