Hlavní obsah

Der

dareodvážit se, opovážit se, troufat si

theirjejich, své, svůj

thereje/jsou

they're(oni) jsou

Vyskytuje se v

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

comparison: there is no comparison between sth and sthco je nesrovnatelné s čím daleko lepší ap.

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

excuse: there is no excuse for sthco je neomluvitelné, co se nedá omluvit, není omluvy pro co

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

hell: there'll be hell to paybude zle, to bude oheň na střeše

here: neither here nor therenepodstatný, irelevantní argument ap.

hurry: There's no hurry.Není kam spěchat., To nespěchá.

like: There is nothing like ...Není nad ...

love: there is no love lost between themnemají se (zrovna) v lásce

mistake: there is no mistaking sthnení pochyb o čem, je zcela zjevné co

no: there is no doing sthnelze, nedá se, není možné co

nothing: there is nothing for it butjediná možnost je, není jiné řešení, než

over: over theretam(hle) poblíž nebo v jiné zemi

say: there is a lot to be said for sthco má spoustu výhod

something: there is something in sthna čem něco je myšlence, návrhu ap.

telling: There's no telling ...Nelze (s určitostí) říci ...

there: there is/areje/jsou co kde vyjadřuje existenci

thing: there is no such thing as sthco (prostě) neexistuje

use: There's/It's no use doing sthNemá cenu, Je zbytečné dělat co

way: in no way, there's no wayv žádném případě, rozhodně ne

be: there is/there areje/jsou, existuje/existují co/kdo

binding: vázací drátbinding wire

braided: splétaný dráttech. braided wire

line: dráty elektrického vedenípower lines

razor wire: obehnaný žiletkovým drátemrazor wired

scramble: prodírat se, drát se kudyscramble through sth

substitute: there is no substitute for sthnic nenahradí co, co je nenahraditelné

voltage: vysokonapěťové dráty, dráty vysokého napětíhigh-voltage power lines

wire: ostnatý drátbarbed wire

wiry: vlasy jako drátywiry hair

all: We didn't go there at all.Vůbec jsme tam nešli.

anybody: Is there anybody here?Je tady někdo?

apart: Their views are miles apart.Jejich názory jsou od sebe na hony vzdálené.

as: The play started as I got there.Hra začala, jakmile jsem tam přišel.

better: You'd better go there.Měl bys tam raději jít.

breath: There's not a breath of air.Vzduch se ani nepohne.

brew: What's brewing down there?Co se tam chystá/děje?

discover: It was discovered that he had been there too.Zjistilo se, že tam byl také.

doubt: There is no doubt that ...Není pochyb, že ...

drum: drum of their feetdunění jejich nohou

entire: He had spent there his entire life.Strávil tam celý život.

estimated: There were an estimated 300 people.Bylo tam odhadem 300 lidí.

evidence: Their attitude is evidenced in ...Jejich postoj se projevuje v ...

fear: There is nothing to fear.Není se čeho bát.

for: There is a phone call for you.Máš telefon.

get: They got there without problems.Dostali se tam bez problémů.

grievance: Their main grievance is that ...Nejvíc jim vadí, že ...

happen: He happened to be there.Náhodou tam zrovna byl.

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

in: I'll be there in a minute.Budu tam za minutku.

insist: She insisted on my being there.Trvala na tom, abych tam byl.

instead: I went there instead of him.Šel jsem tam místo něj.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

lightning: There's lightning.Blýská se.

luck: You're in luck! There's one ticket left.Máš štěstí! jeden lístek ještě zbyl.

misquote: They misquoted their prices.Uvedli/Udali špatně své ceny.

must: If you must go there take at least ...Když už tam musíš jít, vezmi si aspoň ...

nearly: He is nearly there.Už je skoro tam.

need: There's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

no one: There's no one here of that name.Není tu nikdo toho jména.

other: There is no other choice than ...Není jiná možnost než ...

point: You have a point there.V tom máš pravdu.

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

ostnatý: ostnatý drátbarbed wire, řidč. barbwire

poptávka: sth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sthpo čem je velká poptávka

proud: drát pod proudemlive wire

smysl: it's no use, there's no point (in) doing sthnemá smysl dělat co

táhnout: There is a draught.Táhne. průvan

tamten: those (over there)tamti

zpět: to and fro, back and forth, jet there and backtam a zpět chodit ap.

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

: There could be as many as 20 000 of them.Mohlo by jich být až 20 000.

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

během: I'll be there within one hour.Budu tam během hodiny.

blízko: Is there a gas station nearby?Je tady někde blízko benzínka?

blýskat (se): There is lightning.Blýská se.

být: There are many things ...Je mnoho věcí ...

cena: It is no point doing it., There is no point in it., It will not avail.To nemá cenu. je to zbytečné

čas: There's no time to lose.Není času nazbyt.

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

dovést: I will take you there.Dovedu vás tam.

dovolit si: I would never dare.To bych si nikdy nedovolil.

držet se: nevzdávej to ap. Hang on (in there)!, hlavu vzhůru Keep your pecker up!Drž se!

existovat: There are lots of possibilities.Existuje spousta možností.

háček: But there is a catch/snag in it.Má to ale háček.

hned: vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.Přijdu hned.

hotový: There!, I am finished!Hotovo! práce

hrozit: There is a danger that ..., There's a threat of ...Hrozí (nebezpečí), že ...

hřmět, hřmít: It is thundering., There's thunder.Hřmí.

chvíle: I'll be there in a moment.Budu tam za chvíli.

jak: I'll call you as soon as I get there.Jak se tam dostanu, zavolám ti.

jejich: Those are not theirs.Ty nejsou jejich.

jich: How many are they?, How many of them are there?Kolik jich je?

jinak: There is no other way.Jinak to nejde.

kdykoli: Whenever I come there ...Kdykoli tam přijdu ...

klidně: I don't mind going there., I have no problem going there.Klidně tam půjdu.

lavina: There was an avalanche.Spadla lavina.

místo: He went there instead of me.Místo mě tam šel on.

mluvit: There are rumours/It is rumoured that ...Mluví se o tom, že ...

možnost: There was no other way., We had no other choice.Nebyla jiná možnost.

muset: You didn't have to go there.Nemusel jsi tam chodit.

na: There is nothing to it.Nic na tom není.

náhodou: He happened to be there.Náhodou tam byl.

nahoře: up theretam(hle) nahoře

najednou: We can't go there all at the same time.Nemůžeme tam jít všichni najednou.

napadnout: Don't even think about it!, Don't you dare!Ať tě to ani nenapadne!

nás: There are six of us.Je nás šest.

navzdory: He went there in spite of the ban.Šel tam navzdory zákazu.

nazbyt: There's no time to spare/lose.Není času nazbyt.

nebezpečí: There is a danger of ...Hrozí nebezpečí, že ...

něco: There's something in/to it.Něco na tom je. myšlence, návrhu ap.

nedohledno: There is no solution in sight.Řešení je v nedohlednu.

nějaký: Is there any ... ?Je vůbec nějaký ... ?

někam: Is there any place to go here?Dá se tady někam jít? za zábavou

někdo: (Is there) anybody here?Je tady někdo?

nelze: There is no other way., It can't be avoided.Nelze jinak.

nemuset: You don't have to go there.Nemusíš tam jít.

nic: There is nothing we can do.Nemůžeme nic dělat.

nich: He is at their place.Je u nich. doma

odpadnout: There was no school today.Dnes vyučování odpadlo.

odvážit se: I didn't dare to tell him.Neodvážil jsem se mu to říct.

opovážit se: Don't you dare!Opovaž se! nedělej to

panovat: There is a widespread belief that ...Panuje obecný názor, že ...

poblíž: Is there a pharmacy near here?Je tady poblíž lékárna?

podařit se: I managed to get there.Podařilo se mi tam dostat.

pochyba: (There is) no doubt about that.O tom není pochyb.

popřít: It is undeniable that ..., form. There is no gainsaying that ...Nelze popřít, že ...

potřeba: There is no need to., It is not necessary.Není potřeba.

prázdno: There wasn't a living soul there.Bylo tam úplně prázdno. nikde nikdo

prchat: People are fleeing their country.Lidé prchají ze země.

přežít: Only four people survived., There were only four survivors.Přežili jen čtyři lidé.

rvačka: There was a fight.Došlo ke rvačce.

sám: You can't go there alone.Nemůžeš tam jít sám.

sílit: Their influence grows stronger.Jejich vliv sílí.

smělý: If I may dare ask ...Že jsem tak smělý ...

spěchat: There is no hurry.Není kam spěchat.

splést si: He mixed their names up.Spletl si jejich jména.

spor: Nobody can argue with that., There is no doubt/argument about that.O tom není sporu.

strávit: I spent there almost one year.Strávil jsem tam skoro rok.

drát: ostnatý drátbarbed wire

kotník: sprained anklevyvrtnutý/vymknutý kotník

ovázat: He bandaged her sprained ankle.Ovázal jí podvrtnutý kotník.

vymknout: sprain/twist one's anklevymknout si kotník

vyvrtnout (si): I sprained my ankle.Vyvrtnul jsem si kotník.

ankle: twist/sprain one's anklevymknout/podvrtnout si kotník

sprain: I sprained my ankle.Vyvrtnul jsem si kotník.